Thủ tục Hải quan Đăng ký áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần – Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

Thủ tục Hải quan cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu theo Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Thủ tục Hải quan mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị mở rộng, thu hẹp theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị mở rộng, thu hẹp theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại cấp Cục Hải quan

Văn bản đề nghị nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục Hải quan cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương cấp Cục Hải quan

Đơn đề nghị nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục Hải quan

Hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam cấp Cục Hải quan

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tạm nhập xe theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính