Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:00:12 AM
Hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị tham vấn

Bước 2: Cơ quan hải quan:

+ Tiếp nhận hồ sơ tham vấn

+ Kiểm tra hồ sơ, chứng từ do người khai hải quan nộp để làm rõ các dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo

+ Lập biên bản tham vấn: ghi rõ kết luận vào biên bản tham vấn theo một trong các trường hợp “không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “đủ  cơ  sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “ đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nhưng người khai hải quan không chấp nhận”.

Bước 3: các bên tham gia tham vấn cùng ký vào biên bản tham vấn

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

 

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  Hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại

 

Không

X

 

  Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

  Chứng từ thể hiện chi phí vận tải (nếu có)

 

Không

 

 

  Chứng từ bảo hiểm (nếu có)

 

Không

 

 

  Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu (nếu có)

 

Không

 

 

  Chứng từ thanh toán (nếu có)

 

Không

 

 

Các chứng từ, tài liệu theo phương pháp xác định trị giá khai báo

 

Không

 

 

 

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khai hải quan đề nghị tham vấn.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản tham vấn.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng hợp đồng mua bán, được xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo nhiều chuyến khác nhau;

- Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan không thay đổi;

- Người khai hải quan có văn bản đề nghị tham vấn một lần, trong đó nêu rõ cam kết sử dụng kết quả tham vấn cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Hải quan năm 2014.

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Tin cùng chuyên mục