Thủ tục Hải quan áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Thủ tục Hải quan thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01: Phiếu đăng ký dự thi; Mẫu số 03: Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12: Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục Hải quan nộp dần tiền thuế nợ cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 30/CVNDTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục hải quan kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với trường hợp hàng hóa trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau

Thủ tục Hải quan tiếp nhận Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Thủ tục Hải quan tiếp nhận Văn bản thỏa thuận tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan cấp Cục Hải quan

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan phải chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy và thanh toán các khoản chi phí tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.