Thủ tục hải quan đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Thủ tục Hải quan tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam cấp Cục Hải quan

Đối tượng thực hiện: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục Hải quan kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan thông báo kết quả hủy Biên lai cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4 - Thông báo kết quả huỷ Biên lai Ban hành kèm Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011

Thủ tục Hải quan tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ cấp Cục Hải quan

Văn bản thông báo theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục Hải quan nộp dần tiền thuế nợ cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 30/CVNDTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan cấp Cục Hải quan

Văn bản đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan(trong đó bao gồm: tên doanh nghiệp;số tờ khai nhập kho; tên hàng; số lượng hàng ban đầu, số lượng hàng đã xuất (nếu có), số lượng hàng xin gia hạn, thời gian xin gia hạn).

Thủ tục Hải quan đề nghị chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan sang kho ngoại quan khác cấp Cục Hải quan

Văn bản đề nghị chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan sang kho ngoại quan khác (trong đó bao gồm: tên doanh nghiệp; tên kho ngoại quan ban đầu; số tờ khai nhập kho ban đầu; tên hàng; số lượng hàng ban đầu, số lượng hàng đã xuất (nếu có), số lượng hàng dự kiến xin chuyển, kho ngoại quan xin chuyển đến, địa chỉ).