Quy trình Báo cáo quyết toán đối với hàng Gia công, Sản xuất xuất khẩu và Doanh nghiệp chế xuất Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa ra đời quy định về chính sách quản lý hải quan đối với các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất đã có nhiều thay đổi tạo thuận lợi cho DN. Để hoạt động kiểm tra báo cáo quyết toán, đánh giá sự tuân thủ pháp luật hiệu quả, Tổng cục Hải quan lưu ý các đơn vị Hải quan địa phương quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất thực hiện nghiêm hướng dẫn về các nội dung nộp, tiếp nhận báo cáo quyết toán; xử lý báo cáo quyết toán; triển khai thu thập thông tin về doanh nghiệp, phân tích đánh giá thông tin, xếp loại doanh nghiệp tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/22016 của Tổng cục Hải quan.

Báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu loại hình đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất Theo Mẫu số 15a/BCQT-NVL/GSQL tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018

Thông tin nhập - xuất - tồn sản phẩm được lập trên cơ sở quản lý theo dõi sản phẩm để xuất khẩu trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và theo nguồn

Hướng dẫn thủ tục Báo cáo quyết toán đối với hàng Gia công, Sản xuất xuất khẩu và Doanh nghiệp chế xuất

Công tác triển khai các văn bản liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đặt biệt chú trọng, việc cải cách đơn giản hóa quy trình, thủ tục hải quan trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công (GC), sản xuất hàng hóa xuất khẩu (SXXK) được cắt giảm như: thông báo hợp đồng, định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu …, thay vào đó là công tác thực hiện báo cáo quyết toán nguyên vật liệu (NVL) đối với hàng GC, SXXK, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) 1 lần trong năm.

Báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu loại hình đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất Theo Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018

Biểu mẫu trên áp dụng cho các doanh nghiệp Gia công, NSXXK, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và DNCX. Trường hợp một doanh nghiệp hoạt động nhiều loại hình thì lập báo cáo quyết toán riêng cho từng loại hình

Mô hình quản lý hải quan hiện đại Việt Nam

Mô hình quản lý hải quan Việt Nam hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế