Biểu mẫu Hải quan hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất

Biểu mẫu trên áp dụng cho các doanh nghiệp Gia công, Doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và Doanh nghiệp chế xuất. Trường hợp một doanh nghiệp hoạt động nhiều loại hình thì lập báo cáo quyết toán riêng cho từng loại hình

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa Sản xuất xuất khẩu

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá sản xuất xuất khẩu (SXXK) thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, đối với loại hình này còn phải thực hiện các thủ tục sau