Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:22:39 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị mở rộng, thu hẹp theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị công nhận, kèm hồ sơ thiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy. 
Bước 2. Trên co sở bộ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện: kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế kho, bãi và ra quyết định thành lập, trường hợp địa điểm đề nghị công nhận không đáp ứng yêu cầu kiểm tra hải quan thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

 Nộp điện tử, file có ký số

 1. Văn bản đề nghị công nhận

 01 bản chính

Không

X

 

 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 2. Sơ đồ thiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa

 01 bản chụp

Không

X

 

 

4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc, Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập, trường hợp địa điểm đề nghị công nhận không đáp ứng yêu cầu kiểm tra hải quan thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan.
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận địa điểm.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Chân công trình hoặc kho của công trình là nơi tập kết thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư, phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.
b) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ việc kiểm tra tại chân công trình, nơi sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, thi công, lắp đặt sau khi đã được cơ quan hải quan xác nhận thông quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hải quan.
- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Tin cùng chuyên mục