Hướng dẫn sử dụng Hệ thống VNACCS

Hướng dẫn sử dụng VNACCS

Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS

Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS

Quy trình thủ tục hải quan điện tử (VNACCS) hàng hoá xuất khẩu

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu

Quy trình thủ tục hải quan điện tử (VNACCS) hàng hoá nhập khẩu

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa tạo Tài sản cố định

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định thuộc các dự án đầu tư vào các Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (đính kèm) hoặc đầu tư vào các Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định không thuộc diện được miễn thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau: đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu hải quan

Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục hải quan cửa khẩu) là Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất hoặc hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế do doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục tại cửa khẩu nhập;

Quy định hải quan nhập khẩu hàng hóa đầu tư tạo tài sản cố định

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định thuộc các dự án đầu tư vào các Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (đính kèm) hoặc đầu tư vào các Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ sẽ được miễn thuế nhập khẩu.