Hỏi đáp hải quan
Sở hữu trí tuệ hải quan là gì?
Ngày đăng: 12/15/2020 3:00:46 PM
Trong quá trình cơ quan HQ xử lý vụ việc xâm phạm quyền SHTT, để xác định hàng giả - hàng thật làm căn cửa QĐ xử phạt, phát sinh trường hợp có hai kết luận giám định khác nhau kết luận về tình trạng pháp lý của HH (kết luận 1: là HH xâm phạm, kết luận 2: HH không xâm phạm) cơ quan HQ sẽ xử lý như thế nào?

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Câu 1: Nhóm quyền nào sau đây được xác định là quyền sở hữu trí tuệ

a) Quyền tác giả và quyền liên quan

b) Quyền sở hữu công nghiệp

c) Quyền đối với giống cây trồng

d) Cả 3 nhóm trên

Câu 2: Chọn phương án đúng nhất: Đối tượng Quyền nào sau đây được xác định là đối tượng thuộc nhóm quyền  sở hữu công nghiệp?

a/Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

b/Thiết kế bố trí mạch thích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh

c/ Nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

d/Tất cả các đối tượng trên

Câu 3 : Chọn phương án đúng nhất: HH giả mạo về SHTT theo quy định tại điều 213 Luật SHTT bao gồm loại HH nào sau đây:

a/ Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

b/Hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý

c/hàng hóa sao chép lậu

d/Cả ba phương án trên

Câu 4: Chọn phương án đúng nhất: Kể từ ngày cơ quan HQ chấp nhận yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát HQ đối với HH có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT là bao lâu?

a/01 năm

b/02 năm

c/03 năm

d/10 năm

Câu 5: Chọn phương án đúng nhất: Đơn đề nghị kiểm tra,giám sát Hh xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?

a/ Người nộp đơn có văn bản đề nghị chấm dứt việc kiểm tra, giám sát của cơ quan HQ đối với HH có yêu cầu bảo hộ

b/ Hết thời hạn có hiệu lực của Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát, người nộp đơn không có văn bản đề nghị gia hạn

c/Cơ quan quản lý nhà nươc về SHTT thông báo hủy bỏ văn bằng bảo hộ quyền SHTT đã cấp cho người nộp đơn yêu cầu

d/ Cả 03 trường hợp trên

Câu 6:  Chọn phương án đúng nhất: Tạm dừng làm thủ tục HQ đối với hh xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT không áp dụng đối với loại hình hàng hóa nào sau đây?

a/ Hàng hóa XK, NK thương mại

b/Hàng hóa viện trợ nhân đạo

c/Tài sản di chuyển

d/ Cả b và c

Câu 7: Chọn phương án đúng nhất: Hoạt động bảo vệ quyền SHTT của cơ quan HQ được thực hiện thông qua biện pháp nào sau đây?

a/Tạm dừng thủ tục HQ đối với HH bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT

b/Kiểm tra, giám sát để phát hiện HH có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT

c/ Thực hiện thông qua các biện pháp nghiệp vụ KSHQ

d/ Tất cả các biện pháp trên

Câu 8: Chọn phương án đúng nhất: Công ty A đã được cơ quan HQ chấp nhận đơn đề nghị kiểm tra, giám sat. Công ty cần có đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục HQ trong  thời hạn mấy ngày kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan HQ về lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT?

a/ 01 ngày làm việc

b/05ngày làm việc

c/03 ngày làm việc

d/10ngày làm việc

Câu 9: Chọn phương án đúng nhất: Công ty B làm thủ tục HQ cho lô hàng theo loại hình quá cảnh. Lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT. Theo quy định, lo hàng có bị tạm dừng làm thủ tục HQ do có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT không?

a/ Có

b/Không

c/Theo QĐ của chủ sở hữu quyền   

d/ Theo QĐ của Tòa án

Câu 10: Chọn phương án đúng nhất:Trong trường hợp tạm dừng làm thủ tục HQ đối với HH xk,nk đã được cơ quan HQ chấp nhận đơn đề nghị kiểm tra, giám sát, bên nào phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh bao gồm phí lưu kho, bãi, xếp dỡ, bảo quản HH do việc tạm dừng làm thủ tục  HQ không đúng gây ra?

a/ Chủ thể quyền SHTT hoặc người được ủy quyền hợp pháp

b/Chủ lô hàng NK

c/Cơ quan HQ

d/ Người XK

 Câu 11: Chọn phương án đúng nhất: Trường hợp nào cơ quan HQ tạm dừng làm thủ tục HQ đối với HH có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT theo quy định tại Luật HQ 2014?

a/ Khi phát hiện lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT

b/Chủ thể quyền SHTT có yêu cầu tạm dừng làm thủ tục HQ

c/Chủ thể quyền SHTT có yêu cầu tạm dừng làm thủ tục HQ, đồng thời cung cấp các tài liệu theo quy định và nộp khoản tiền bằng 20% trị giá lô hàng

d/Chủ thể quyền SHTT có  đơn đề nghị kiểm tra, giám sát

Câu 12: Chọn phương án đúng nhất: Trong quá trình cơ quan HQ xử lý vụ việc xâm phạm quyền SHTT, để xác định hàng giả - hàng thật làm căn cửa QĐ xử phạt, phát sinh trường hợp có hai kết luận giám định khác nhau kết luận về tình trạng pháp lý của HH (kết luận 1: là HH xâm phạm, kết luận 2: HH không xâm phạm) cơ quan HQ sẽ xử lý như thế nào?

a/Căn cứ vào kết luận do cơ quan HQ trưng cầu

b/Căn cứ vào kết luận do cơ quan HQ trưng cầu và tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ việc để giải quyết

c/ Tham khảo ý kiến chuyên môn của cơ quan NN chuyên ngành

d/ Trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại

Câu 13: Lựa chọn phương án đúng nhất: Dấu hiệu nghi ngờ khi xác định trọng điểm về HH xâm phạm quyền SHTT  gồm?

a/Nhãn hiệu nằm trong danh sách đăng ký giám sát HQ về SHTT

b/Người NK,XK không hợp pháp

c/HH nhập khẩu không đúng tuyến đường

d/ Tất cả các dấu hiệu trên

Câu 14: Lựa chọn phương án đúng nhất: Theo quy định tại NĐ 99/2013/NĐ-CP ngày 29/11/2013 của Chính phủ, Cơ quan HQ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hành vi nào sau đây?

a/XN,NK, vận chuyển, buôn bán HH giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

b/Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán HH, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp.

c/ NK, quá cảnh HH xâm phạm quyền đốivới nhãn hiệu, tên thương mại,chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu,chỉ dẫn địa lý

d/Sản xuất, NK, buôn bán, tàng trữ để bán HH giả mạo nhãn hiệu,chỉ dẫn địa lý

Câu 15: Lựa chọn phương án đúng nhất: Biện pháp kiểm soát HH xk, nk liên quan đến SHTT là biện pháp nào sau đây?

a/Là biện pháp tạm dừng thủ tục HQ đối với HH nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT

b/Là biện pháp kiểm tra, giám sát để phát hiện HH có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT

c/ a và b

d/a hoặc b

Câu 16:Lựa chọn phương án đúng nhất:  Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở nào?

a/Số lượng người dùng biết đến nhãn hiệu

b/ Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành

c/ Số lượng quốc gia bảo hộ

d/ tài liệu, chứng cứ thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu theo tiêu chí điều 75 luật SHTT

Câu 17: Chọn phương án đúng nhất: Dấu hiệu HH xâm phạm quyền SHTT, hàng giả được xác định căn cứ vào?

a/ Kết luận của cq kiểm tra chuyên ngành đối với HH thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành

b/ Thông tin trong hệ thống dữ liệu về đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát HH XK,NK liên quan đến SHTT

c/ Danh mục QLRR về SHTT

d/ Cả 3 nội dung a,b và c

Câu 18:Lựa chọn phương án đúng nhất: Khi xử lý một vụ việc xâm phạm quyền SHTT, cơ quan HQ cần lưu ý nội dung tranh chấp về SHTT nào sau đây?

a/Tranh chấp về quyền đăng ký các đối tượng quyền SHTT

b/Tranh chấp về quyền sở hữu các đối tượng quyền SHTT

c/Tranh chấp về điều kiện vi phạm bảo hộ quyền SHTT

d/tất cả các nội dung trên

Câu 19: Lựa chọn phương án đúng nhất:  Dấu hiệu nào trên bao bì HH sau đây không thuộc nội dung nhận diện HH vi phạm về SHTT?

a/ Chất liệu đóng gói không đồng nhất, kích cỡ, hình dáng bề ngoài của  các thùng, bao gói không tuân theo chuẩn, thiếu hoặc viết sai thông tin về: số hiệu, mã vạch, ngày hết hạn hoặc các tiêu chuẩn của nhà SX

b/ Trên nhãn ghi thành phần, công dụng của HH

c/ Hàng hóa thiếu chỉ định hoặc thông báo về nhãn hiệu hoặc bản quyền

d/HH được đánh dấu hoặc chỉ dẫn sai lệch về nguồn gốc hoặc xuất xứ HH

Câu 20: Chọn phương án đúng nhất: Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa?

a/ Tên hàng hóa

b/Xuất xứ HH

c/Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

d/Cả 3 phương án trên

Tin cùng chuyên mục