Hỏi đáp hải quan
Câu hỏi trắc nghiệm quản lý rủi ro hải quan?
Ngày đăng: 12/15/2020 3:19:45 PM
Trong quá trình kiểm tra HQ, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật HQ, công chức HQ có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với ai đề quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra phù hợp?

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

Câu 1: Theo anh (chị) có bao nhiêu hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa?

a/ 2

b/3

c/4

d/5

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết ai là người có chức năng ban hành Bộ tiêu chí QLRR trong hoạt động NVHQ?

a/Bộ trưởng BTC

b/ Tổng cục trưởng TCHQ

c/ Cục trưởng Cục QLRR

d/Cục trưởng Cục HQ tỉnh, liên tỉnh và TP.

Câu 3: Theo quy định, ai là người có thể trực tiếp chuyển ngược  luồng của hệ thống (chỉ từ luồng đỏ sang luồng vàng)?

a/ Cục trưởng

b/Chi cục trưởng

c/ Đội trưởng Đội NV

d/Công chức tiếp nhận

Câu 4: Theo anh (chị) cơ quan HQ áp dụng QLRR để làm gì?

a/ Quyết định kiểm tra, giám sát HQ đối với hàng hóa, PYVT

b/ Hỗ trợ hoạt động CBL, vận chuyển trái phép qua biên giới

c/ Áp dụng các biện pháp quản lý HQ phù hợp

d/Cả hai phương án  a và b đều đúng

Câu 5:  Anh (chị) hãy cho biết ai là người có thẩm quyền Quyết định “Dừng đưa hàng qua khu vực giám sát Hải quan” khi có thông tin vi phạm của lô hàng?

a/ Đội trưởng Đội NV

b/ Công chức thực hiện nghiệp vụ

c/ Chi cục trưởng

d/ Cục trưởng

Câu 6:  Trong quá trình kiểm tra HQ, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật HQ, công chức HQ có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với ai đề quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra phù hợp?

a/Đội trưởng Đội NV

b/Không cần đề xuất

c/Chi cục trưởng

d/ Cục trưởng

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết công chức chuyên trách QLRR từ cấp nào được phân công trực tiếp thiết lập tiêu chí QLRR trên hệ thống VCIS?

a/ Cấp Tổng cục

b/Cấp Cục

c/ Cấp Chi cục

d/ Cả 3 phương án a,b,c đều đúng

Câu 8: Anh (chị) cho biết cơ quan HQ thực hiện đánh giá xếp hạng DN XNK đối với trường hợp nào?

a/ DN không hoạt động XNK

b/DN đang hoạt động XNK             

c/ DN hoạt động XNK đã giải thể, phá sản

d/DN đã bị thu hồi giấy phép ĐKKD

Câu 9: Đơn vị KTSTQ thu thập, cung cấp cho phòng QLRR thông tin Hồ sơ tổ chức, cá nhân XNK, theo mẫu nào?

a/ Mẫu số 01/QLRR

b/Mẫu số 02/QLRR

c/b/Mẫu số 03/QLRR

d/Mẫu số 04/QLRR

Câu 10 : Tiêu chí đánh giá rủi ro gồm những tiêu chí nào ?

a/ Tiêu chí xếp hạng DN  XNK

b/ Tiêu chí đánh giá DN trọng điểm theo lĩnh vực XNK

c/ Tiêu chí đánh gía phân loại hàng hóa theo danh mục rủi ro

d/ Cả 3 phương án A,B,C đều đúng

Câu 11 : Anh /chị cho biết : Việc cập nhật thông tin vi phạm trong lĩnh vực HQ không kịp thời , chính  xác, đầy đủ có thể dẫn đến hậu quả gì ?

a/ Hệ thống HQ đánh gía không chính xác mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức,cá nhân hoạt động XNK,XNC

b/ Không có thông tin kịp thời để phân tích rủi ro đối với tổ chức cá nhân hoạt động XNK,XNC

c/ Công chức HQ cập nhật có thể bị xem xét,xử  lý theo quy định của ngành và quy định của pháp luật

d/ Cả 3 phương án A,B,C đều đúng

Câu 12 :  Nếu khi lựa chọn đối tượng để xây dựng hồ sơ rủi ro, thì hồ sơ rủi ro được xây dựng, quản lý thực hiện đối với những đối tượng nào sau đây?

a/ Người khai HQ có nguy cơ vi phạm pháp luật  về HQ

b/ Hàng hóa XNK , hành lý của người XNC, phương tiện vận tải CNC có nguy cơ bị lợi dụng vi phạm pháp luật  về HQ

c/ Cảng đi, cảng đến, tuyến , địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật về HQ

d/ Cả 3 phương án A,B,C đều đúng

Câu 13 : Xử lý đối với hồ sơ Doanh nghiệp trọng điểm sau khi được lãnh đạo phê duyệt?

a/ Được nhập trên Hệ thống VCIS để chia sẻ cho các đơn vị

b/ Được nhập trên Hệ thống RMS để chia sẻ cho các đơn vị

c/ Không nhập trên Hệ thống mà phải thông báo bằng văn bản cho các đơn vị liên quan

d/ Báo cáo TCHQ và thông báo bằng văn bản cho các đơn vị

Câu 14 : Chỉ số tiêu chí là gì ?

a/ Là các chỉ tiêu thông tin mang giá trị của tiêu chí giúp cho việc nhận biết , phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro và lựa chọn kiểm tra giám sát HQ, kiêm tra sau thông quan trong quản lý hoạt động XNC

b/Là các chỉ tiêu chi tiết cụ thể tiêu chí làm cơ sở để hệ thống thông tin  dữ liệu điện tử  HQ so sánh đánh giá tuân thủ  pháp luật HQ, pháp luật thuế, đánh giá phân loại mức độ rủi ro.

c/ Là các chỉ tiêu chi tiết cụ thể tiêu chí làm cơ sở để hệ thống thông tin  dữ liệu điện tử  HQ nhận biết , phân loại mức độ tuân thủ ,mức độ rủi ro và lựa chọn kiểm tra,giám sát HQ , kiểm tra  sau thông quan trong quản lý hoạt động XNK,XNC.

d/ / Là các chỉ tiêu thông tin mang giá trị của tiêu chí làm cơ sở để hệ thống thông tin   dữ liệu điện tử  HQ  so sánh đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế, đánh giá phân loại mức độ rủi ro.

Câu15 : Nếu được hỏi về Thời hiệu áp dụng hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm ; thì Anh / chị  sẽ lựa chọn phương án trả lời nào ?

a/ Không quá 06 tháng sau  khi phê duyệt, đối với chuyên đề KSRR thông thường

b/ Theo hiệu lực văn bản chỉ đạo, yêu cầu quản lý đối với chuyên đề  KSRR theo yêu cầu tăng cường quản lý

c/ Cả A và  B

d/ Trong vòng 60 ngày

Câu 16 : Trong tình huống nào thì sử dụng Biểu mẫu số 27/QLRR  ban hành theo QĐ 282/QĐ-TCHQ ?

a/ Đề xuất thiết lập, cập nhật , áp dụng /điều chỉnh hủy bỏ tiêu chí

b/ Phản hồi đánh giá kết quả giám sát kiểm tra đối tượng trọng điểm xuất cảnh

c/ Cung cấp thông tin về hàng hóa rủi ro

d/ Cung cấp thông tin nghiệp vụ.

Câu 17:  Trong trường hợp đăng ký tờ khai thủ công, Anh (chị) cần kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai theo tiêu chí nào?

a/Tuân thủ các quy định về pháp luật quản lý HQ

b/ Tuân thủ các quy định pháp luật về thuế

c/Tuân thủ các quy định về QLHQ

d/ Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 18: Anh (chị) cho biết, trường hợp nào dưới đây là thông tin hải quan?

a/ Thông tin dữ liệu về hoạt động XNK

b/ Thông tin dữ liệu về hoạt động bảo hiểm

c/Thông tin dữ liệu về hoạt động ngân  hàng

d/Thông tin dữ liệu về chính sách đối ngoại của Nhà nước

Câu 19: Cho biết cơ quan HQ đánh giá xếp hạng DN XNK nhằm phục vụ yêu cầu nào dưới đây?

a/ Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật  của DN

b/ Tiến hành hoạt động  nghiệp vụ

c/ Áp dụng biện pháp quản lý phù hợp

d/ Áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát HQ, thanh tra phù hợp

Câu 20: Anh (chị) cho biết việc phân tích thông tin thuộc bước nào của Quy trình thu thập, xử lý thông tin, QLRR?

a/Bước 1

b/Bước 2

c/Bước 3

d/Bước 4

Câu 21:Theo anh (chị) việc phân tích thông tin trong hoạt động thu thập xử lý thông tin nhằm mục đích nào sau đây?

a/Làm rõ giá trị thông tin

b/Liên kết các yếu tố cấu thành thông tin

c/Xem xét các yếu tố cấu thành thông tin

d/Làm rõ nội dung thông tin

Câu 22: Hoạt động thu thập thông tin nào sau đây thuộc chức năng nhiệm vụ của lực lượng QLRR?

a/ Thông tin HQ và thông tin nghiệp vụ HQ

b/ Thông tin phục vụ công tác KSHQ

c/Thông tin phục vụ kiểm tra STQ

d/Thông tin phục vụ công tác thống kê HQ

Câu 23:Anh (chị) cho biết việc DN tự nguyện cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ là hoạt động thu thập, xử lý thông tin nào dưới đây?

a/ Thu thập, xử lý thông tin  phục vụ kiểm tra STQ

b/Thu thập, xử lý thông tin  phục vụ KSHQ

c/Thu thập, xử lý thông tin  phục vụ QLRR

d/Thu thập, xử lý thông tin  phục vụ thống kê HQ

Câu 24:Theo anh (chị) thông tin nghiệp vụ HQđược sử dụng trong trường hợp nào dưới đây?

a/ Đăng ký tờ khai HQ

b/Thống kê HQ

c/Quyết định kiểm tra HQ

d/Nộp thuế hàng hóa XNK

Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết sự khác nhau giữa thông tin hải quan và thông tin nghiệp vụ HQ?

a/ Mục đích sử dụng

b/ Nội dung thông tin

c/ Giá trị sử dụng

d/ Người sử dụng

Câu 26: Thông tin vi phạm pháp luật về HQ được sử dụng trong trường hợp nào dưới đây?

a/ Đánh giá tuân thủ DN XNK

b/ Đánh giá xếp hạng rủi roDN XNK

c/ Phân tích xu hướng vi phạm

d/cả 3 phương án trên

Câu 27: Thông tin về lỗi hoặc vi phạm được phát hiện trong kiểm tra hành lý của người XNC được quản lý như thế nào?

a/Quản lý tại Chi cục HQ

b/Cập nhật vào hệ thống thông tin vi phạm

c/Cập nhật hệ thống thông tin hành khách XNC

d/Cập nhật vào hệ thống QLRR

Câu28: Anh(chị) hãy phân biệt thông tin nào dưới đây không phaỉ  là thông tin nghiệp vụ HQ?

a/Thông tin về kết quả đánh giá tuân thủ DN XNK

b/ Thông tin về kết quả xếp hạng rủi ro DN XNK

c/ Thông tin hồ sơ rủi ro

d/ Thông tin về địa chi trụ sở DN

Câu 29: DN tạm ngừng hoạt động hoặc mất tích theo xác nhận của cơ quan thuế, khi đăng ký tờ khai làm thủ tục HQ đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai làm thủ tục HQ trong trường hợp nào?

a/ Chấp nhận đăng ký tờ khai khi có ý kiến chỉ đạo của Chi cục Trưởng

b/Chấp nhận khi có xác nhận của cơ quan thuế về việc DN đã đăng ký hoạt động trở lại và đã thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về thuế và kế toán.

c/Chấp nhận nếu doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế

d/Chấp nhận khi có giải trình hợp lý của Doanh nghiệp.

Câu 30: Cơ quan HQ đánh giá, phân loại tuân thủ pháp luật HQ, pháp luật thuế của DN hoạt động XK, NK, quá cảnh bao gồm các DN nào?

a/DN ưu tiên

b/DN tuân thủ

c/DN không tuân thủ

d/Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 31: Tỉ lệ lựa chọn kiểm tra thực tế hàng hóa (trên tổng tờ khai HQ hàng hóa XK, NK) đối với hàng hóa XK,NK của DN tuân thủ là bao  nhiêu?

a/ Không quá 5%

b/ Không quá 2%

c/Không quá 1%

d/ Cả ba phương án a,b,c đều sai

Câu 32:Tỉ lệ lựa chọn kiểm tra trực tiếp hồ sơ (trên tổng tờ khai HQ hàng hóa XK, NK) đối với hàng hóa XK,NK của DN tuân thủ là bao  nhiêu?

a/ Không quá 2%

b/ Không quá 5%

c/Không quá 1%

d/Không quá 10%

Câu 33: Để đanh giá tuân thủ pháp luật đối với DN hoạt động XNK cần đánh giá  các điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Theoanh (chị), pháp luật hiện hành quy định khoảng thời gian đánh giá tuân thủ pháp luật của DNlà bao nhiêu tính đến thời điểm đánh giá?

a/Trong vòng 1 năm liên tục

b/ Trong vòng 2 năm liên tục

c/Trong vòng 5 năm liên tục

d/ Không quy định khoảng thời gian

Câu 34: Ngày 01/4/2018, Công ty TNHH N&T có hành vi khai báo sai tên hàng, mã số dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, Chi  cục  HQCK Hữu Nghị đã lập BBVPHC số 12/BB-HC1. Ngày 06/4/2018, chi cục đã ra QĐ số 54/QĐ-HQHN xử phạt VPHC trong lĩnh vực HQ đối với công ty trên. Anh (chị) hãy cho biết thời điểm nhập thông tin chung hồ sơ vụ việc vi phạm là thời điểm nào?

a/Ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm(Ngày 01/4/2018)

b/Tại thời điểm QĐ XPVPHC (ngày 06/4/2018)

c/03 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm

d/05 ngày kể từ ngày ra QĐ XPVPHC

Câu 36: Nếu DN rủi ro thấp, thì DN rủi ro thấp được xếp ở hạng nào?

a/Hạng 5;Hạng 6

b/Hạng 2; Hạng 3

c/Hạng 4; Hạng 5

d/Hạng 6;  Hạng 7

Câu 37: Cục HQ A phát hiện và xử phạt công ty B 100 triệu đồng về hành vi nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu. Là công chức QLRR, anh (chị) có thể đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro nào dưới đây?

a/Xây dựng HS rủi ro

b/theo dõi phân tích rủi ro đối với hoạt động XNK của công ty A

c/ Thiết lập tiêu chí lựa chọn kiểm tra đối với DN

d/ Cả a,b,c đều đúng

Câu 38: Trong quá trình tổng hợp thông tin DN tại cấp Cục nhận thấy DN X là DN tuân thủ, có quá trình chấp hành tốt tại địa bàn nhưng đang bị xếp hạng 5 do có thông tin đã từng nợ thuế quá hạn. Anh (chị) hãy cho biết Cục HQ cần làm gì để tạo thuận lợi cho DN?

a/ Nâng hạng trực triếp trên hệ thống

b/ Đề xuất TC giảm hạng

c/ Đề xuất TC giảm tỉ lệ phân luồng vàng

d/Đề xuất TC giảm tỉ lệ phân luồng đỏ

Câu 39: Những thông tin vi phạm nào của tổ chức, cá nhân XNK, XNC pải được cập nhật vào hệ thống quản lý thông tin  vi phạm?

a/ Thông tin VP pháp luật xảy ra trong lĩnh vực HQ do cơ quan HQ hoặc do các cơ quan chức năng liên quan  khác phát hiện, xử lý.

b/ Thông tin vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuế, kế toán , thống kê do cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan phát hiện xử lý

c/Chỉ cập nhật thông tin vi phạm trong lĩnh vực HQ do cơ quan HQ hoặc cq thuế phát hiện xử lý

d/ cả hai phương án a,b đúng

Câu 40: Tổng cục HQ ban hành chuyên đề KSRR trong lĩnh vực hàng giả năm 2017. Cục HQLC phải ?

a/Triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo chuyên đề của TCHQ

b/Triển khai và ban hành tiếp một chuyên đề trong cùng lĩnh vực để tăng cường công tác quản lý tại đơn vị

c/Báo cáo TCHQ không thực hiện chuyên đề do Cục HQ tỉnh LC không có vi phạm trong lĩnh vực hàng giả

d/Không làm gì cả

Câu 41: Anh hay chị hãy cho biết việc cập nhật thông tin vi phạm trong lĩnh vực HQ không kịp thời, chính xác, đầy đủ có thể dẫn đến hậu quả gì?

a/ Hệ thông HQ đánh giá không chính xác mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân, hoạt động XKN, XNC

b/ Không có thông tin kịp thời để phân tích rủi ro đối với tổ chức, cá nhân hoạt động XNK,XNC

c/ Công chức HQ cập nhật có thể bị xem xét xử lý theo quy định của ngành và của pháp luật

d/ tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 42: Nếu được hỏi rủi ro trong hoạt động NV HQ là các nguy cơ vi phạm về những gì thì anh (chị) chọn phương án trả lời nào?

a/ Thủ tục HQ, thủ tục thuế, kiểm tra, giám sát, KSHQ, quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm gom hàng lẻ (khoCFS), quản lý cảng thông quan nội địa (ICD)

b/ XNK hàng hóa thuộc danh mục quản lý chuyên ngành;c) phận loại hàng hóa XNK, d) Trị giá HQ; d) Xuất xứ hàng hóa XNK; e) Hàng giả, quyền sở hữu trí tuệ

c) g) Trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt động XNK; h)Buôn lậu ,vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; i) Buôn bán vận chuyển ma túy, tiền chất qua biên giới; k) Buôn bán ,vận chuyển vũ khí ,chất phóng xạ qua biên giới

d) Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 43: Nếu khi lựa chọn đối tượng để xây dựng hồ sơ rủi ro, thì hồ sơ rủi ro được xây dựng, quản lý thực hiện đối với những đối tượng nào sau đây?

a/ Người khai HQ có nguy cơ vi phạm pháp luật về HQ

b/ Hàng hóa XNK, hành lý của người XNC, phương tiện vận tải CNC có nguy cơ bị lợi dụng vi phạm pháp luật về HQ

c/ Cảng đi, cảng đến, tuyến, địa bàn trọng điểm, vi phạm pháp luật về HQ

d/ tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 44 : Cơ quan HQ đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người khai HQ dựa trên các chỉ tiêu, thông tin nào sau đây ?

a) Tần suất vi phạm pháp luật HQ và PL Thuế

b) Tính chất, mức độ vi phạm PL Hải quan và PL Thuế

c) Việc hợp tác với cơ quan HQ trong thực hiện thủ tục HQ,kiểm tra giám sát HQ và các quyết định khác của cơ quan HQ

d) Cả 3 phương án A,B,C đều đúng

Câu 45 : Theo anh chị việc phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động XK, NK, XC, NC, quá cảnh được thực hiện dựa trên mức độ tuân thủ PL của đối tượng nào sau đây ?

a) Người khai HQ

b) Không qui định đối tượng

c) Đối tượng có rủi ro cao

d) Hành khách XNC

Câu 46 : Tỉ lệ lựa chọn kiểm tra thực tế hàng hóa ( trên tổng tờ khai HQ hàng hóa XK, NK ) đối với hàng hóa XK, NK của DN không tuân thủ là bao  nhiêu ?

a) Không quá 20%

b) Không quá 50%

c) Không quá 40%

d) Cả 3 phương án A,B,C đều sai

Câu 47 : Công ty CP XNK HT đăng ký tờ khai HQ số 100124682310 được hệ thống VCIS đưa ra các phương pháp xử lý sau cùng là P. Theo Anh chị phương pháp này tương ứng với mức độ kiểm tra nào ?

a) Kiểm tra thực tế hàng hóa , tỷ lệ do Chi cục quyết định

b) Kiểm tra thực tế hàng hóa 100%

c) Kiểm tra trực tiếp toàn bộ hồ sơ

d) Kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm

Câu 48: Công ty CP MTA nhập khẩu hàng hóa là máy móc các loại tại chi Cục HQ Cốc Nam . Tờ khai được phân luồng Vàng . Sau khi kiểm tra chi tiết hồ sơ, công chức tiếp nhận tờ khai đã tiến hành  thông quan hàng hóa theo quy định , lúc này hàng hóa chưa ra khỏi khu vực giám sát HQ. Phòng QLRR qua phân tích thông nghiệp vụ nhận thấy lô hàng có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm nên đã chuyển giao thông tin tới chi cục và yêu cầu “ Dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để thực hiện chuyển luồng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ”. Theo Anh chị , cơ quan HQ được dừng đưa hàng qua khu vực giám sát trong trường hợp nào ?

a) Dừng đưa hàng qua khu vực giám sát HQ khi nào cũng được

b) Lô hàng xuất nhập khẩu đã hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ HQ

c) Lô hàng XNK đã hoàn thành thủ tục HQ, không có thông tin vi phạm PL HQ

d) Lô hàng XNK đã hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ HQ hoặc hoàn thành TTHQ nhưng chưa đưa qua khu vực GS HQ khi có thông tin vi phạm của lô hàng

Câu 49: Anh (chị) cho biết nội dung của QLDN tuân thủ như thế nào?

a/Thu thập, xác minh, cập nhật thông tin HS DN tuân thủ

b/QĐ kiểm tra trực tiếp HS, kiểm tra thực tế HH theo quy định tại khoản 3 điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC để đánh giá tuân thủ của DN trong thực hiện thủ tục HQ.

c/Kiểm tra STQ để đánh giá tuân thủ; cung cấp thông tin, hỗ trợ DN nâng cao năng lực tuân thủ PL

d/ Cả 3 phương án A,B,C đều đúng

Câu 50: Công ty C khai báo nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng. Để áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra cho trường hợp nêu trên, theo anh (chị)cần áp dụng tiêu chí phân luồng theo hình thức nào dưới đây?

a/Phân luồng 1 (luồng xanh)

b/Phân luồng 1 (luồng vàng)

c/Phân luồng 1 (luồng đỏ)

d/ Kiểm tra STQ

Câu 51:Kiểm tra thực tế HH đối với hàng XK,NK của DN không tuân thủ trường hợp nào?

a/Lựa chọn kiểm tra thực tế HH tối thiểu 20% trên tổng tờ khai HQ hàng hóa XK,NK trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá zủi ro

b/Có dấu hiệu vi phạm pháp luật về HQ

c/ HH theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải kiểm tra thực tế HH

d/Cả hai phương án B,C

Câu 52: Công ty N bị cơ quan HQ ra QĐ kiểm tra STQ, tuy nhiên công ty đã không chấp hành QĐ kiểm tra STQ. Để áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra các lô hàng tiếp theo của DN trong quá trình làm thủ tục HQ, chi cục kiểm tra STQ phải thực hiện biện pháp nào dưới đây?

a/Cập nhật thông tin vào hệ thống STQ

b/Cập nhật thông tin vào hồ sơ DN

c/Cung cấp thông tin cho đơn vị QLRR áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra

d/Tiếp tục ra QĐ kiểm tra STQ

Câu 53: Chi cục B tiếp nhận tờ khai của công ty Y nhập khẩu mặt hàng gỗ, tờ khai được phân luồng 3 và có phương pháp xử lý sau cùng là P. Theo anh(chị) trường hợp trên được hiểu như thế nào?

a/Kiểm tra thực tế HH, tỷ lệ do Chi cục trưởng QĐ

b/Kiểm tra chứng từ thuộc HS HQ

c/Kiểm tra thực tế HH lấy mẫu phân tích giám định

d/ Kiểm tra 100% thực tế HH

Câu 54: Trong quá trình quản lý, đánh giá tuân thủ DN tại cấp Cục nhận thấy DN X đã có phát sinh QĐ XPVPHC về hành vi trốn thuế. Tuy vậy khi tra cứu hệ thống vi phạm thì không có thông tin này. Anh (chị) cho biết cần phải xử lý như thế nào đối với trường hợp nêu trên?

a/Đề xuất LĐ Cục yêu cầu công chức XLVP cập nhật thông tin

b/ Nâng hạng rủi zo của DN

c/Đề xuất LĐ Cục yêu cầu công chức XLVP cập nhật thông tin và đề xuất xem xét nâng hạng zủi zo của DN

d/Cập nhật HS DN

Câu 55: Chi cục HQ A phát hiện và xử phạt công ty X vi phạm về nhập khẩu hàng hóa theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu, với mức phạt tiền 30 triệu đồng. Theo anh(chị) khi áp dụng tiêu chí đánh giá tuân thủ thì DN này sẽ được phân loại như thế nào?

a/DN chưa bị đánh giá là không tuân thủ vì lí do mức phạt tiền chưa đáp ứng theo tiêu chí đánh giá

b/DN không tuân thủ

c/DN có zủi zo cao

d/DN có zủi zo trung bình

Câu 56:  DN A-xếp hàng 4, đến Chi cục HQ B làm thủ tục thôn quan 1 lô hàng hàng NK từ TQ, nội dung hàng: Bếp điện tử. Tờ khai phân luồng vàng. Kiểm tra HS, công chức tiếp nhận phát hiện có dấu hiệu vi phạm: hàng khai xuất xứ so với hóa đơn thương mại. Công chức đề xuất LĐ Chi cục chuyển luồng kiểm tra thực tế. Việc đề xuất của công chức căn cứ:

a/ Dấu hiệu vi phạm trên HS

b/Thông tin vi phạm của DN trên hệ thống

c/Văn bản hướng dẫn của TCHQ

d/Cả ba phương án A,B,C, đều đúng

Câu 57: Công ty TNHH 1 TV Hoa Hạ đăng ký tờ khai HQ Chi cục HQCK Thanh Thủy. Qua tra cứu hệ thống Riskman, phát hiện ngày 02/11/2017, Sở KHĐT tỉnh LạngSơn đã có QĐ về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN. Theo anh (chị) cơ quan HQ có chấp nhận đăng ký tờ khai đối với trường hợp này ko?

a/Chấp nhận nếu DN không còn nợ thuế

b/Chấp nhận

c/Không chấp nhận

d/Chấp nhận khi có giải trình hợp lí của DN

Câu 58: Công chức Nguyễn Thanh Ngân, mới được phân công phụ trách công tác XLVP tại Chi cục HQ CKQT Cầu treo. Do chưa có kinh nghiệm nên khi tiến hành nhập thông tin các HS vi phạm vào hệ thống, công chức này không rõ phải cập nhật vào HT nào. Theo anh (chị) hãy giúp công chức lựa chọn phần mềm cập nhật đúng nhất theo quy định?

a/Hệ thống thông tin QLRR (RISKMAN)

b/Hệ thống thông tin VPHQ(QLVP14)

c/Hệ thống VNACCS/VCIS

d/Chưa có quy định cụ thể

Câu 59 : Công chức làm công tác quản lý rủi ro khi thực hiện phân tích đánh giá rủi ro đối với công ty D, phát hiện Cty D năm 2018 có dấu hiệu vi phạm về khai sai tên hàng , chủng loại và trọng lượng và hàng hóa nhằm gian lận số tiền thuế phải nộp. Anh chị chọn phương án xử lý thông tin đúng?

a) Xác minh thông tin từ cơ quan công an, chuyển giao thông tin cho công chức liên quan để xử lý theo nghiệp vụ chuyên môn theo mẫu số 01/QLRR tại QĐịnh số 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 ban hành hướng dẫn… áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ HQ

b)Đề xuất Lãnh đạo phê duyệt thiết lập áp dụng tiêu chí phân luồng đỏ

c) Đề xuất Lãnh đạo phê duyệt thiết lập áp dụng tiêu chí phân luồng đỏ; đánh giá mức độ tuân thủ và xếp hạng rủi ro của công ty

d) Đề xuất Lãnh đạo phê duyệtđánh giá mức độ tuân thủ  và xếp hạng rủi ro

Câu 60 : Cần áp dụng hình thức kiểm tra đầu tiên nào đối với đối tượng nghi vấn mang ngoại tệ vượt quá tiêu chuẩn nhưng không khai báo HQ cửa khẩu sân bay quốc tế trên cơ sở áp dụng Danh mục dấu hiệu rủi ro?

a) Khám người

b) Kiểm tra qua soi chiếu và giám sát chặt chẽ đối với hành lý

c) Kiểm tra thực tế hành lý

d) Không kiểm tra

Tin cùng chuyên mục