Hỏi đáp hải quan
Câu hỏi trắc nghiệm xuất xứ hàng hóa C/O hải quan
Ngày đăng: 12/15/2020 9:45:52 PM
Để được hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt khi nộp C/O, người khai HQ phải khai thông tin về C/O (số tham chiếu, ngày cấp) trên tờ khai HQ là đúng hay sai?

XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O

Câu 1 : Thế nào là hàng hóa có xuất xứ “ Thuần túy ”

a) Hàng hóa đó được sản xuất hoàn toàn tại nước XK và từ nguyên vật liệu cũng hoàn toàn của nước đó

b)Hàng hóa đó được sản xuất hoàn toàn từ nguyên vật liệu nhập khẩu từ các nước thành viên  Hiệp định

c) Hàng hóa đó được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu từ các nước thành viên Hiệp định

d) Cả A và B

Câu 2 : Sầu riêng sấy khô được sản xuất từ Thái lan được SX hoàn toàn từ sầu riêng trồng, thu hoạch ở Thái lan .Tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O  mẫu D như thế nào là phù hợp ?

a)  WO

b) PE

c) RVC 100%

d) A hoặc C

Câu 3 : Một tàu chế biến của Úc chế biến ra SP cá ngừ được đánh bắt bởi tàu đánh cá treo cờ Úc và tàu đánh cá treo cờ Mỹ ngoài  vùng biển sâu. Theo AANZFTA, sản phẩm  cá ngừ này có xuất xứ của :

a) Mỹ

b) Úc

c) Cả Úc và Mỹ

d) Không xác dịnh được

Câu 4 : C/O mẫu nào mà cơ quan HQ không phải kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký cán bộ có thẩm quyền của cơ quan cấp C/O ký tên trên C/O

a) Mẫu EVA

b) Mẫu KV

c) Mẫu  KV và EAV

d) Mẫu KA

Câu 5 : Muốn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu di lân, Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ

a)  C/O Form A

b) C/O Form D

c) C/O Form AANZ

d) C/O form E

Câu 6 : Muốn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định  Thương  Mại hàng hóa  ASEAN , người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ

a) C/O form D

b) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

c) Chứng từ chứng nhận xuất  xứ

d) Chứng từ chứng nhận  xuất xứ theo thỏa thuận và mức độ cam kết của các nước thành viên Hiệp định

Câu 7: Để xem xét cho hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên  thuộc Hiêp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn dân quốc, HQVN

a) Căn cứ vào C/O Form D hợp lệ của lô hàng

b) Căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN tham gia hiệp định

c) Căn cứ vào xuất xứ của thực tế hàng hóa

d) Căn cứ vào cả 3 yếu tố A, B,C nói trên

Câu 8 : Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống “ Giấy chứng nhận XXHH giáp lưngđược cấp bởi …. dựa trên Giấy chứng nhận XXHH cuả nước XK đầu tiên ”

a) Nước thành viên XK trugn gian

b) Nước nhập khẩu

c) Nước trung gian

d) Nước xuất khẩu trung gian

Câu 9:Việc không khai báo số hóa đơn thương mại trên C/O có được xét là lỗi nhỏ theo quy định này không?

a/Có

b/không

c/Tùy từng trường hợp

d/DN có giải trình sẽ được chấp nhận là lỗi nhỏ

Câu 10: Quốc gia nào sau đây không cấp được C/O FormD?

a/Singapore

b/ Việt Nam

c/Trung Quốc

d/Thái Lan

Câu 11:Quốc gia nào sau đây không cấp được C/O FormE?

a/Singapore

b/ Indonesia

c/Việt Nam

d/ Hàn quốc

Câu 12: Quốc gia nào sau đây không cấp được C/O Form AK?

a/ Nhật Bản

b/ Thái Lan

c/Singapore

d/Hàn quốc

Câu 13:Khi DN chưa nộp C/O cho cơ quan HQ khi làm thủ tục nhập khẩu?

a/ Lô hàng không được thông quan

b/ Lô hàng được thông quan với thuế xuất NK ưu đãi hoặc thuế xuất thông thường

c/Lô hàng được thông quan với thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

d/ Lô hàng được thông quan với thuế xuất nhập khẩu thông thường

Câu 14: Việt nam đã tham gia thực hiện thí điểm việc tự chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định nào?

a/ACFTA

b/ATIGA

c/VJEPA

d/VKFTA

Câu 15: Để được hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt khi nộp C/O, người khai HQ phải khai thông tin về C/O (số tham chiếu, ngày cấp) trên tờ khai HQ là đúng hay sai?

a/ Sai, đã có văn bản C/O gốc cung cấp cho cơ quan HQ thì không cần thiết phải khai báo

b/ Đúng, thông tin khai báo về C/O là băt buộc khi khai báo trên tờ khai HQ

c/Tùy từng trường hợp

d/ Chỉ cần khai báo số tham chiếu vì mỗi nước có một số tham chiếu riêng

 

Câu 16: Tiêu chí  “CTH” trong quy tắc xuất xứ hàng hóa là?

a/ chuyển đổi chương

b/ chuyển đổi nhóm

c/Chuyển đổi phân nhóm

d/ hàm lượng giá trị khu vực

Câu 17:  Tiêu chí “CTSH”trong quy tắc xuất xứ hàng hóa là?

a/ chuyển đổi chương

b/ chuyển đổi nhóm          

c/Chuyển đổi phân nhóm

d/ hàm lượng giá trị khu vực

Câu 18: Tiêu chí “RVC”trong quy tắc xuất xứ hàng hóa là?

a/ chuyển đổi chương

b/ chuyển đổi nhóm

c/Chuyển đổi phân nhóm

d/ hàm lượng giá trị khu vực

Câu 19: Tiêu chí “WO” (xuất xứ thuần túy) có nghĩa?

a/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng mã HS với mình

b/ Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ theo hiệp định

c/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ WO của 1 quốc gia thành viên hiệp định

d/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ theo hiệp định với trị giá không được dưới mức tối thiểu theo quy định của hiệp định

Câu 20: “De Minimis” trên C/O có nghĩa?

a/ Trị giá tối thiểu của hàng hóa mà không cần phải cấp C/O

b) Trị giá tối thiểu của nguyên vật liệu có xuất xứ cấu thành trong sản phẩm

c) Trị giá tối thiểu của nguyên vật liệu không có xuất xứ cấu thành trong SP

d) Trị giá tối thiểu nguyên vật liệu có cùng mã số HS với SP cấu thành trong SP

Câu 21 : “ Third country invoicing” trên C/O có nghĩa ?

a) Hóa đơn thương mại của lô hàng do người xuất khẩu phát hành

b) Hóa đơn thương mại do một công ty mua hàng từ người xuất khẩu bán lại cho nhà nhập khẩu, có trụ sở tại một nước thứ ba phát hành

c) Hóa dơn thương mại do doanh nghiệp khác thay mặt nhà XK phát hành

d)Đáp án B hoặc C

Câu 22 : Thời hạn hiệu lực của C/O là

a) 3 tháng

b) 6 tháng

c) 12 tháng

d) 24 tháng

Câu 23 : Theo cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do thì quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa theo mã số HS ở cấp độ thế nào ?

a) 6 số

b) 8 số

c) 10 số

d) 4 số

Câu 24 :  Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có mức thuế thuế suất tối huệ quốc MFN thấp hơn mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai HQ xuất trình C/O ưu đãi đặc biệt thì :

a) Người khai HQ phải khai theo mức thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt vì hàng hóa có C?O

b) Người khai HQ được lựa chọn mức thuế suất thấp hơn

c) Tùy từng mức thuế do người khai HQ chọn

d) Cả A, B,C đều đúng

Câu 25 : Giấy chứng nhận xuất xứ được cấp vào lúc nào ?

a) Cấp vào thời điểm xuất khẩu

b) Giấy CNXX được cấp sau thời điểm xuất khẩu nhưng không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng và phải được đóng dấu “ ISSUED RETROACTIVELY/ ISSUED RETROSPECTIVELY”

c) Trước thời điểm xuất khẩu

d) A hoặc B hoặc C tùy theo quy định tại từng Hiệp định

Câu 26 : Thóc giống nhập khẩu từ Trung quốc , được gieo trồng và thu hoạch tại Lào. Theo quy định xuất xứ C/O mẫu D gạo được thu hoạch khai tiêu chí xuất xứ gì
a) RVC

b) CTH

c) WO

d) Kết hợp các tiêu chí

Câu 27 : “ Back - to – Back C/O có nghĩa

a) C/O do tổ chức có thẩm quyền của nước sản xuất ra hàng hóa cấp

b) C/O do tổ chức có thẩm quyền của một nước thứ ba cấp

c) C/O do tổ chức có thẩm quyền của một nước thành viên xuất khẩu trung gian thuộc Hiệp định cấp

d) B hoặc C

Câu 28 : Thời điểm nộp C/O form D

a)Thời điểm đăng ký tờ khai HQ làm thủ tục nhập khẩu

b) Thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

c) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

d) B hoặc C

Câu 29 : Thời điểm nộp C/O Form E

a) Trong thời gian hiệu lực của C/O

b) Thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

c) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

d) B hoặc C

Câu 30 : Thời điểm nộp C/O form EAV

a)Thời điểm đăng ký tờ khai 

b) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

c) Trong thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

d) Bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực của C/O

Câu 31:  Hiện nay, Việt nam chấp nhận C/O nào được truyền qua cổng một cửaASEAN:

a/ C/O form E

b/C/O form D

c/C/O form AK

d/C/O form AANZ

Câu 32:Trường hợp nào người khai HQ phải nộp C/O?

a/ Muốn hưởng ưu đãi thuế quan

b/Để tránh phải nộp thuế tự vệ

c/ Theo yêu cầu quản lý nhập khẩu của Chính phủ

d/ Cả ba đáp án đều đúng

Câu 33: Vận chuyển trực tiếp theo quy định của Quy tức xuất xứ của ác hiệp định FTA yêu cầu?

a/Vận chuyển trực tiếp từ nước thành viên xuất khẩu đến nước thành viên nhập khẩu

b/ Vận chuyển qua trung gian một nước thành viên trong hiệp định có điều kiện

c/Vận chuyển có qua trung gian một nước ngoài  hiệp định có điều kiện

d/ CẢ ba trường hợp nêu trên              

Câu 34: Trong trường hợp trị giá RVC đạt tỷ lệ 30%, C/O nào được cấp?

a/ C/O form E

b/ C/O form D (partial accumlation)

c/ C/O form AI

d/ C/O form AJ

Câu 35: Có bao nhiêu cách tính giá trị RVC trong quy tắc xuất xứ của ATGA:

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 36: Có bao nhiêu cách tính giá trị RVC trong quy tắc xuất xứ của CPTPP:

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 37: Hàng XK của VN XK sang thị trường EU, nơi mà chưa có hiệp định thương mại tự do giữa Vn và EU, có được hưởng ưu đãi thuế quan không?

a/ không

b/ được

c/ được nhưng có điều kiện

d/b và c đều sai

Câu 38 : Cà phê hòa tan được SX hoàn toàn từ các nguyên liệu của Malaysia . Trên C/O mẫu D do Malaysia cấp , tiêu chí xuất xứ khai baó như thế nào là phù hợp

a) WO

b) PE

c) RVC 100%

d) CTC

Câu 39 : Trị gía FOB của lô hàng X là 500 USD . Trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ “ thuần túy” ( Hàng hóa được SX hoàn toàn tại nước XK và từ nguyên vật liệu cũng hoàn toàn của nước đó) , người khai HQ có phải nộp C/O cho cơ quan HQ để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt hay không?

a) Không vì HH được SX hoàn toàn tại một quốc gia và không có nguyên liệu nhập khẩu

b) Người khai HQ phải nộp C/O để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt

c) Tùy từng trường hợp cụ thể

d) Chỉ cần khai báo xuất xứ thuần túy trên tờ khai HQ

Câu 40 :  Công  ty A của Việt nam nhập khẩu 500 vali từ Singapore và có C/O mẫu D, Công ty A bán 200 cái vào nội địa và muốn tiếp tục xuất 300 cái sang thị trường Lào. Trong trường hợp này Cty muốn được hưởng thuế suất theo C/O cmẫu D đối với 300 cái vali này tại thị trường lào thì Cty có thể làm gì ?

a) Đề nghị VCCI cấp C/O cho 300 cái vali này

b Đề nghị BTC cấp C/O giáp lưng

c) Đề nghị BTC cấp C/O mới

d) Mang bản C/O gốc do Singapore cấp cung cấp cho nước NK Lào

Câu 41 : Một nhà SX Philippin chưng cất cây có dầu để SX tinh dâù thực vật. Các cây này được trồng tại Philipin . Hàng hóa tinh dầu thực vật được cấp C/O mẫu D. Cách khai báo nào sau đây trên ô số 8 của C/O là phù hợp?

a) RVC 100%

b) RVC

c) WO

d) PE

Câu 42 : Khi tiêu chí XX của SP A được quy định là RVC (45) hoặc CTH thì cách khai báo nào sau đây trên ô số 8 về tiêu chí xuất xứ của C/O mẫu D là phù hợp , thể hiện hàng hóa đáp ứng QTXX?

 1. RVC 40%
 2. CTSH
 3. WO
 4. SP

Câu 43 :  Quy tắc xuất xứ chung quy định trong C/O mẫu D là CTH hoặc SVC 40 . Một hàng hóa X nằm trong danh mục quy tắc SP cụ thể PSR, quy tắc XX tương ứng là RVC 40 hoặc CC. Khai báo nào sau đây trên ô số 8 của C/O là hợp lệ

 1. CTC
 2. CTH
 3. CTSH
 4. CC

Câu 44 : Một hàng hóa X nằm trong danh mục quy tắc sản phẩm cụ thể PSR, quy tắc xuất xứ tương ứng là CTH. Khai báo nào sau đây trên ô số 8 của C/O cho thấy hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ

 1. RVC 50%
 2. CC
 3. CTSH
 4. SP

Câu 45 : Công ty X nộp C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành. Trên C/O phải khai báo thêm thông tin nào sau đây ? Chọn đáp án đúng nhất ?

 1. Tên, và nước của công ty người nhập khẩu cuối cùng
 2. Tên và nước của công ty phát hành hóa đơn bên thứ ba
 3. Tên và nước của công ty xuất khẩu đầu tiên
 4. Không phải khai báo thêm thông tin

Câu 46: Công ty A có trụ sở tại Hàn quốc , bán hàng cho công ty B có trụ sở tại VN. CTy B bán hàng cho Cty C Việt nam . Hóa đơn thương mại trong hồ sơ HQ do cty B phát hành cho công ty C. CTy C nộp C/O mẫu AK do Hàn Quốc phát hành trong đó , A đứng tên người xuất khẩu trên C/O . Trên C/O phải khai báo thêm thông tin nào sau đây tại ô số 7 ? Chọn phương án đúng nhất ?

 1. Tên và nước của công ty B
 2. Tên và nước của công ty A
 3. Tên và nước của công ty C
 4. Không phải khai báo thêm thông tin vì không phải trường hợp mua bán có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành

 

Câu 47 : Doanh nghiệp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cho cơ quan HQ khi …

 1. Muốn áp dụng thuế suất MFN
 2. Muốn áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt
 3. Hàng hóa thuộc diện quản lý nhập khẩu
 4. Cả B và C

Câu 48 : Muốn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- NHẬT BẢN, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ :

 1. C/O form AK
 2. C/O form ẠJ
 3. C/O form VJ
 4. C/O form JV

Câu 49 : “ Issued Retroactively “ trên C/O có nghĩa là :

 1. C/O được cấp trước ngày xuất khẩu
 2. C/O được cấp ngay ngày xuất khẩu
 3. C/O được cấp sau thời điểm xuất khẩu một thời gian ngán theo quy định của Hiếp định
 4. C/O được cấp vào thời điểm không thuộc 3 trường hợp A,B,C nói trên

Câu 50 : Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp thay thế trong trường hợp nào

 1. Trong trường hợp bị mất, thất lạc, hư hỏng
 2. Trường hợp C/O cấp ban đầu bị lỗi hoặc sai sót
 3. Chỉ khi C/O cấp ban đầu bị thất lạc
 4. Cả A và B

Câu 51 : Thời điểm nộp C/O form KV

 1. Thời điểm đăng ký tờ khai
 2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O
 3. Trong vòng hiệu lực của C/O nếu có khai báo xin nộp chậm C/O
 4. Bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực của C/O

Câu 52 : ngày 1/1/2018, Cty A đăng ký tờ khai nhập khẩu khai báo nợ C/O mẫu D trên tờ khai HQ. Ngày 1/3/2018, Cty A nộp bổ sung C/O mẫu D và đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan AMA để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Cơ quan HQ sẽ xử lý C/O như thế nào ?

 1. Không chấp nhận nộp bổ sung C/O vì đã quá thời hạn nộp
 2. Không chấp nhận nộp bổ sung C/O vì C/O thiếu khai báo mã HS
 3. Tiếp nhận và kiểm tra C/O, áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu C/O được cấp hợp lệ
 4. Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt cho lô hàng vì trước đó doanh nghiệp đã nộp bảo lãnh thuế để nợ C/O

Câu 53 : Người khai HQ đăng ký nhiều tờ khai với nhiều loại hình khácnhau có thể sử dụng chung một chứng từ chứng nhận xuất xứ HH cấp cho 01 lô hàng tổng với điều kiện :

 1. C/O được cấp chỉ cho 01 dòng hàng
 2. Người khai HQ đăng ký tờ khai tại cùng một thời điểm tại cùng 01 chi cục
 3. Người khai HQ đăng ký tờ khai tại cùng một thời điểm
 4. Chỉ cho hưởng ưu đãi cho HH thuộc tờ khai đầu tiên

 

Câu 54 : Phương thức nào sau đây không là phương thức giám sát HQ

a) Niêm phong Hải quan

b) Giám sát trực tiếp do công chức HQ thực hiện

c) Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật

d) Kiểm tra hồ sơ Hải quan

Câu 55: Để được hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt khi nộp C/O, người khai HQ phải khai thông tin về C/O (số tham chiếu, ngày cấp) trên tờ khai HQ là đúng hay sai?

a/ Sai, đã có văn bản C/O gốc cung cấp cho cơ quan HQ thì không cần thiết phải khai báo

b/ Đúng, thông tin khai báo về C/O là băt buộc khi khai báo trên tờ khai HQ

c/Tùy từng trường hợp

d/ Chỉ cần khai báo số tham chiếu vì mỗi nước có một số tham chiếu riêng

Câu 56 : Thế nào là hàng hóa có xuất xứ “ Thuần túy ”

a) Hàng hóa đó được sản xuất hoàn toàn tại nước XK và từ nguyên vật liệu cũng hoàn toàn của nước đó

b)Hàng hóa đó được sản xuất hoàn toàn từ nguyên vật liệu nhập khẩu từ các nước thành viên  Hiệp định

c) Hàng hóa đó được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu từ các nước thành viên Hiệp định

d) Cả A và B

Câu 57 :Trường hợp nào người khai HQ phải nộp C/O ?

a) Muốn hưởng ưu đãi thuế quan

b) Để tránh phải nộp thuế tự vệ

c) Theo yêu cầu quản lý nhập khẩu của chính phủ

d) Cả A,B và C

Tin cùng chuyên mục