Hỏi đáp hải quan
Công ước HS hải quan là gì?
Ngày đăng: 12/15/2020 2:22:31 PM
Sau đây là nội dung của quy tắc 1. Hãy điền các cụm từ thích hợp vào dấu (…) để hoàn thiện: “Tên của các phần, của chương hoặc của phân nhóm được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý việc phân loại HH phải được xác định theo (…) và bất cứ chú giải của phần, chương liên quan và theo các quy tắc 2,3,4 và 5 nếu các nhóm hoặc các chú giải không có yêu cầu nào khác”

CÔNG ƯỚC HS

Câu 1:  Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng : Công ước HS có hiệu lực từ ngày tháng năm nào trên phạm vi QT?

a/ 01/01/1998                 b/ 01/01/1988      

c/ 01/01/2000                 d/ 01/01/1995      

Câu 2: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Nhóm hàng được ký hiệu bằng mấy chữ số?

a/ 2 chữ số                      b/4 chữ số             c/ 6 chữ số                      d/8 chữ số

Câu 3: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Danh mục HH XNK và biểu thuế XNK hiện tại được XD dựa trên phiên bản HS nào?

a/HS 2012                      b/HS 2017            c/HS 2009                      d/HS 2007

Câu 4: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Hệ thống của Danh mục HS gồm?

a/Các quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa HS

b/ Chú giải phần chương, phân nhóm

c/Danh sách những nhóm hàng (mã 4 chữ số); nhóm hàng (mã 6 chữ số)

d/ Tất cả đều đúng

Câu5: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng:  Nội dung của chú giai 3 chương 27: Theo mục đích của Nhóm 27.10, “dầu thải” có nghĩa là các chất thải chưa chủ yếu là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu chế từ khoáng bitum (như mô tả trong chú giải 2 của chương này), có hoặc không có nước....

a/Đây là Chú giải loại trừ

b/ Đây là Chú giải định nghĩa

c/ Đây là Chú giải định hướng

d/ Đây là Chú giải bao gồm

Câu 6: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Biểu thuế XNK hiện nay được chi tiết đến cấp độ cao nhất là mấy chữ số?

a/6                        b/8                        c/10                       d/12

Câu 7: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Theo quy tắc 1 thì chú giải pháp lý bắt buộc áp dụng là các chú giải nào?

a/ Chú giải phần chương, nhóm

b/Chú giải phần chương

c/ Chú giải phần chương, nhóm, phân nhóm

d/Chú giải  chương  nhóm, phân nhóm

Câu 8: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng nhất: Nội dung của chú giải 1 chương 8 như sau: “Chương này không bao gồm quả hạch hoặc quả không ăn được”

a/Đây là Chú giải loại trừ

b/ Đây là Chú giải định nghĩa

c/ Đây là Chú giải định hướng

d/ Đây là Chú giải bao gồm

Câu 9:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Theo nguyên tắc phân loại hàng hóa thì một mặt hàng chỉ có một mã số  duy nhất, nhưng thực tế chưa xđinh được mã số duy nhất theo danh mục hàng hóa XNK Việt nam thì sử dụng các tài liệu nào?

a/ Chú giải chi tiết danh mục HS và tuyển tập ý kiến phân loại WCO

b/ Tuyển tập ý kiến phân loại WCO, chú giải bổ sung danh mục AHTN, chú giải chi tiết danh mục HS kết hợp Biểu thuế XNK

c/Chú giải bổ sung danh mục AHTN

d/ cơ sở dữ liệu danh mục HHXNK, Tuyển tập ý kiến phân loại WCO, Chú giải chi tiết danh mục HS, Chú giải bổ sung danh mục AHTN

Câu 10:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Việc phân loại HH XK,NK phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

a/ Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa XK,XN Việt nam

b/Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục  biểu thuế XK,XN Việt nam

c/Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục  hài hòa mô tả và mã hóa HH XK,XK

d/Tất Cả đều sai

Câu 11:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Nội dung của chú giải 3 chương 39: Các nhóm 39.01 đến 39.11 chỉ áp dụng đối với các mặt hàng sản xuất bằng PP tổng hợp hóa học thuộc các loại sau….

a/ Đây là chú giải định nghĩa

b/Đây là chú giải loại trừ

c/Đây là chú giải định hướng

d/Đây là chú giải bao gồm

Câu 12: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Một số dạng khai sai mã số HH chủ yếu là gì?

a/ Khai sai tên HH dẫn đến sai mã số

b/Khai sai thành phần  dẫn đến sai mã số

c/Khai sai  chủng loại, mục đích sử dụng của HH

d/Cả ba đáp án đều đúng

Câu 13: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Một mặt hàng có mã số theo biểu thuế là 2710.19.43 cho ta biết?

a/ Mặt hàng thuộc chương 43

b/Mặt hàng thuộc chương 19

c/Mặt hàng thuộc chương  27

d/Mặt hàng thuộc phân nhóm 43, nhóm 19, chương 2710

Câu 14:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Một mặt hàng có mã số theo biểu thuế là 3910.20.90 cho ta biết?

a/ Mặt hàng thuộc chương 39 và nhóm thứ 90 của chương 39

b// Mặt hàng thuộc chương 39 và nhóm thứ 20 của chương 39

c// Mặt hàng thuộc chương 39, nhóm 39.10, Phân nhóm 39.10.20, mã số 39.10.20.90

d/ Mặt hàng thuộc chương 10, nhóm 39

Câu 15:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: trường hợp nào sau đây được phân loại là Bộ sản phẩm theo quy tắc 3 (b)

a/ Bộ gồm 6 chiếc thìa đựng trong hộp nhựa

b/Bộ gồm 4 lọ thủy tinh dùng để đựng gia vị và giá bằng gỗ có thiết kế thích hợp để đựng 4 lọ này

c/ Bộ gồm 1 chai rượu vang và 1 chai nước ngọt

d/ Bộ gồm 1 đèn bàn, 1 khăn lau, một sách hướng dẫn sử dụng; tất  cả đóng hộp

Câu 16: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng:  Công ước HS

a/ Gồm 2 phần chính:Phần thân và phần phụ lục

b/Gồm 3 phần thân, 20 điều khoản và chú giải phần chương

c/ Gồm 3 phần:6 quy tắc tổng quát; chú giải phần, chương, phân nhóm; mã số nhóm và phân nhóm

d/ Gồm 3 phần: chú giải phần, chương, phân nhóm: Chú giải SEN; mã số nhóm và phân nhóm

Câu 17:  Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Tiêu đề của nhóm 02.03: Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Theo cách diễn đạt ở trên, nhóm 02.03 bao gồm các sp sau:

a/Thịt lợn ở các dạng sau: Tươi, ướp lạnh, đông lạnh

b/Các loại thịt lợn ở các dạng sau: Tươi, ướp lạnh, đông lạnh

c/Thịt lợn ở các dạng sau: Tươi, ướp lạnh, đông lạnh, ướp muối và các dạng bảo quản khác nữa

d/ Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc các dạng bảo quản khác

Câu 18:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Sau đây là nội dung của quy tắc 1. Hãy điền các cụm từ thích hợp vào dấu (…) để hoàn thiện: “Tên của các phần, của chương hoặc của phân nhóm được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý việc phân loại  HH phải được xác định theo (…) và bất cứ chú giải của phần, chương liên quan và theo các quy tắc 2,3,4 và 5 nếu các nhóm hoặc các chú giải không có yêu cầu nào khác”.

a/Tiêu đề của nhóm

b/Nội dung của từng nhóm

c/Chú giải

d/Định nghĩa của từng nhóm, phân nhóm

Câu 19:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: quy tắc 2 (a) áp dụng cho trường hợp nào sau đây?

a/ Sản phẩm hoàn chỉnh, hoàn thiện

b/ Sản phẩm hoàn chỉnh, hoàn thiện chưa lắp ráp hoặc tháo rời

c/Sản phẩm hoàn chỉnh, hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn chỉnh,hoàn thiện; chưa lắp ráp hoặc tháo rời

d/ Các đáp án đều sai

Câu 20:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Bao bì nào trong các trường hợp sau được phân loại cùng với sản phẩm nó đi kèm?

a/ Bao da đựng máy ảnh, được nhập cùng với máy ảnh

b/ Lọ pha lê đựng kẹo gôm

c/Hộp đựng bao thuốc lá

d/Các đáp án đều sai

Câu 21: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Quy tắc phân  loại  “Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc tính cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện” thuộc quy tắc mấy?

a/2 (a)                   b/2(b)                   c/3(a)                    d/3(b)

Câu 22: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng nhất: Cơ quan điều hành công ước HS là?

a/ Tổ chức HQ thế giới

b/ ủy ban HS

c/ Các nước thành viên

d/Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 23: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Có bao nhiêu quy tắc phân loại hàng hóa?

a/3                                           b/4

c/5                                           d/6

Câu 24: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: quy tắc phân loại hàng hóa nào áp dụng riêng cho các loại bao bì đi cùng hàng hóa?

a/ Quy tắc 3                              b/ Quy tắc 4

c/ Quy tắc 5                            d/ Quy tắc 6

Câu 25: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Chú giải nào giới hạn phạm vi từng phần, chương, nhóm và phân nhóm?

a/ Chú giải loại trừ

b/ Chú giải định nghĩa

c/ Chú giải định hướng

d/ Chú giải bao gồm

Câu 26:  Chú giải nào đưa ra giải thích cụ thể cho nội dung của các mô tả hàng hóa trong từng nhóm hàng, phân nhóm hàng cụ thể

a/ Chú giải loại trừ

b/ Chú giải định nghĩa

c/ Chú giải định hướng

d/ Chú giải bao gồm

Câu 27: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Chú giải nào mang tính chất định hướng hay hướng dẫn phân loại một mặt hàng cụ thể?

a/ Chú giải loại trừ

b/ Chú giải định nghĩa

c/ Chú giải định hướng

d/ Chú giải bao gồm

Câu 28: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng:  Chú giải nào liệt kê một danh sách các mặt hàng cục thể được phân loại vào một nhóm cụ thể?

a/ Chú giải loại trừ

b/ Chú giải định nghĩa

c/ Chú giải định hướng

d/ Chú giải bao gồm

Câu 29:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng :quy tắc phân loại  nào áp dụng cho cấp độ phân nhóm?

a/ Quy tắc 3                              b/ Quy tắc 4

c/ Quy tắc 5                             d/ Quy tắc 6

Câu 30: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Công ước HS có hiệu lực tại VN từ ngày tháng năm nào?

a/ 01/01/1998                           b/01/01/2000

c/01/01/2003                            d/01/01/2005

Câu 31: lựa chọn phương án đúng: Công ước HS là gì?

a/ Là công ước quốc  tế về Hệ thống mã  hóa hàng hóa

b/Là công ước quốc  tế về Hệ thống mô tả  hàng hóa

c/Là công ước quốc  tế về Hệ thống mô tả và  mã  hóa hàng hóa

d/Là công ước quốc  tế về Hệ thống  hài hòa mô tả và mã hóa  hàng hóa

Câu 32: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Vai trò của dấu chấm phẩy (,) là gì?

a/Phân biệt riêng từng mặt hàng trong một loạt các mặt hàng được liệt kê để mô tả HH  hoặc phân biệt các tiêu chí mô tả đc sử dụng

b/Phân tách riêng biệt các mặt hàng hoặc các thành phần độc lập

c/ Liệt kê một loạt mặt hàng hoặc các tiêu chí hoặc chia nhỏ thành các Phân nhóm chi tiết hơn

d/ Dùng dấu này để kết thúc phạm vi mô tả nhóm hàng

Câu 33: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Vai trò của dấu chấm phẩy (;) là gì?

a/Phân biệt riêng từng mặt hàng trong một loạt các mặt hàng được liệt kê để mô tả HH  hoặc phân biệt các tiêu chí mô tả đc sử dụng

b/Phân tách riêng biệt các mặt hàng hoặc các thành phần độc lập

c/ Liệt kê một loạt mặt hàng hoặc các tiêu chí hoặc chia nhỏ thành các Phân nhóm chi tiết hơn

d/ Dùng dấu này để kết thúc phạm vi mô tả nhóm hàng

Câu 34: lựa chọn phương án sai: Ấn phẩm bổ sung của danh mục HS là?

a/ Chú giải phần pháp lý

b/Chú giải chi tiết HS

c/ Tuyển tập ý kiến phân loại

d/Danh mục phân loại theo bảng chữ cái

Câu 35: lựa chọn phương án đúng: Chú giải pháp lý là:

a/Chú giải phần, chương

b/Chú giải phần chương, phân nhóm

c/ Chú giải phần, chương, nhóm

d/Chú giải phần chương, nhóm, phân nhóm

Câu 36:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: AHTN là gì?

a/ Danh mục  mã số hàng hóa ASEAN

b/Danh mục  thuế quan  hài hòa  ASEAN

c/Danh mục  mô tả  hàng hóa  ASEAN

d/Danh mục cú giải chi tiết mã số   hàng hóa  ASEAN

Câu 37: lựa chọn phương án đúng: AHTN chi tiết ở cấp độ mấy chữ số?

a/4                        b/6                        c/8                        d/10      

Câu 38: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Quy tắc phân  loại nào áp dụng cho hỗn hợp và hợp chất của các nguyên liệu hoặc các hợp chất?

a/ 2(a)

b/ 2 (b)

c/3 (a)

d/ 3 (b)

Câu 39:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Quy tắc phân  loại nào áp dụng cho các mặt hàng ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện?

a/2 (a)                   b/2(b)                   c/3(a)                    d/3(b)

Câu 40:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án sai: Cấu trúc của Danh mục HHXNK Việt Nam gồm:

a/ Các quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại

b/ Các chú giải pháp lý của Phần, Chương, Phân nhóm

c/Danh mục chi tiết HH XK,NK Việt Nam

d/ Chú giải chi tiết HS

Câu 41:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Hệ thống HS được sửa đổi theo định kỳ mấy năm?

a/ Từ 1 đến 3 năm

b/Từ 4 đến 6 năm

c/Từ 7 đến 9 năm

d/10  năm

Câu 42: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Đơn vị nào trong ngành HQ chủ trì việc giải đáp các vướng mắc về phân loại hh của các đơn vị trong ngành

a/ Cục Thuế XNK

b/Cục Kiểm định HQ

c/ Cục GSQL về HQ

d/ Cục Kiểm tra STQ

Câu 43:Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Một mặt hàng có mã số theo biểu mẫu thuế là 0511.99.90 cho ta biết

a/ Mặt hàng thuộc chương 5,nhóm 99

b/Mặt hàng thuộc chương 11, nhóm 5

c/ Mặt hàng thuộc chương 5

d/ Mặt hàng thuộc phân nhóm 99 của chương 11

Câu 44: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Theo quy định của Việt nam, phân loại hàng hóa là gì?

a/Phân loại hàng hóa là việc căn cứ đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất ly, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam

b/Phân loại hàng hóa là việc căn cứ  đặc điểm, thành phần, cấu tạo, quy cách đóng gói của HH để xđinh tên gọi, mã số của HH theo công ước HS

c/Phân loại hàng hóa là việc căn cứ  đặc điểm, thành phần, giá tiền, phương thức sản xuất, phương thức vận chuyển, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của HH để XĐ tên gọi, mã số của HH theo danh mục HH Xk,NK Việt Nam

d//Phân loại hàng hóa là việc căn cứ  đặc điểm, thành phần, giá tiền, phương thức vận chuyển, xuất xứ hàng hóa,cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của HH để XĐ tên gọi, mã số của HH theo danh mục HH Xk,NK Việt Nam

Câu 45: Anh (chị) hãy lựa chọn phương án đúng: Ai có thẩm quyền ban hành danh  mục HH XK,NK Việt Nam

a/ Bộ trưởng Bộ CT

b/Bộ trưởng BTC

c/Thủ tướng CP

d/ Bộ trưởng Bộ KHĐT

Tin cùng chuyên mục