Thủ tục Hải quan đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Thủ tục Hải quan áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Thủ tục Hải quan Khai bổ sung hồ sơ hải quan cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/KBS/GSQL – Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC) - Mẫu số 32/TĐCX/GSQL Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC - Mẫu số 33/TĐPTVT/GSQL Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC - Mẫu số 34/TĐCXCK/GSQL Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC - Mẫu số 31/BKCT/GSQL Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Thủ tục Hải quan Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu cấp Chi cục Hải quan

Tờ khai hải quan; Biên lai thu thuế nhập khẩu và thuế khác; Giấy phép nhập khẩu do Cục hải quan các tỉnh, thành phố cấp (nếu có) theo Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Thủ tục Hải quan đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền Sở Hữu trí tuệ cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02-SHTT: Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (C/O) cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hoá nhập khẩu theo mẫu số 01/XĐTXX/GSQL ban hành kèm Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Thủ tục Hải quan Nộp dần tiền thuế nợ cấp Chi cục Hải quan

Công văn đề nghị nộp dần tiền thuế nợ theo Mẫu số 30/CVNDTT/TXNK tại Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK (Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC)