Thủ tục Hải quan đề nghị chuyển địa điểm xuất đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài cấp Chi cục Hải quan

Văn bản đề nghị chuyển địa điểm xuất (trong đó bao gồm: tên doanh nghiệp; số tờ khai; tên hàng; số phương tiện vận tải hoặc container, số niêm phong hải quan (nếu có), số lượng hàng ban đầu, số lượng hàng đã xuất (nếu có), số lượnghàng dự kiến xin chuyển, địa điểm chuyển đến)

Thủ tục Hải quan tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính

Thủ tục hải quan đề nghị xem hàng hoá trước khi làm thủ tục hải quan gửi người đang giữ hàng hoá cấp Chi cục Hải quan

Đơn đề nghị xem hàng hóa trước khi khai hải quan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục Hải quan tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Chi cục Hải quan

Hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại; Chứng từ thể hiện chi phí vận tải (nếu có); Chứng từ bảo hiểm (nếu có); Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu (nếu có) tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 22/CKHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hải quan Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng tại Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015:

Thủ tục Hải quan Thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xuất cấp Chi cục Hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai hàng hóa nhập khẩu HQ/2015-NK; Tờ khai hàng hóa xuất khẩu HQ/2015-XK