Thủ tục Hải quan bảo lãnh chung

Trước khi làm thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cụcHhải quan nơi đăng ký tờ khai đề nghị được bảo lãnh chung cho hàng hoá nhập khẩu thực hiện theo mẫu số 06A/ĐĐNBLC/TXNK và nộp Thư bảo lãnh chung thực hiện theo mẫu số 06/TBLC/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục hải quan bảo lãnh riêng

Khi làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nếu thực hiện bảo lãnh tổ chức, cá nhân nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo mẫu số 05/TBLR/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Người nộp thuế có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan và các tài liệu theo quy định

Danh sách các ngân hàng phối hợp với Hải quan và kho bạc thu phí, thuế và các khoản tiền khác cho ngân sách nhà nước

Danh sách các ngân hàng phối hợp với Hải quan và kho bạc thu phí, thuế và các khoản tiền khác cho ngân sách nhà nước

Thủ tục Hải quan đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-SHTT: Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan công nhận doanh nghiệp ưu tiên cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 02a/DNUT ban hành kèm Thông tư 72/2015/TT-BTC; Mẫu 02b/DNUT (đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng có ý kiến trước khi cấp phép đầu tư) ban hành kèm Thông tư 72/2015/TT-BTC.

Thủ tục Hải quan chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi cấp Tổng cục Hải quan

Văn bản đề nghị di chuyển, chuyển quyền sở hữu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài cấp Tổng cục Hải quan

Văn bản đề nghị di chuyển, chuyển quyền sở hữu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi cấp Tổng cục Hải quan

Văn bản đề nghị di chuyển, chuyển quyền sở hữu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP