Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi cấp Tổng cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 11:06:45 AM
Văn bản đề nghị di chuyển, chuyển quyền sở hữu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra để báo cáo Tổng cục Hải quan;

Bước 3: Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ đối với trường hợp mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm

+ 02 bộ đối với trường hợp di chuyển đến địa điểm mới

- Thành phần hồ sơ: mỗi bộ hồ sơ gồm (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  1. Văn bản đề nghị di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm

01 bản chính

Không

X

 

  Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định

  2. Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển, mở rộng, thu hẹp, hoặc bố trí lại địa điểm

01 bản chính

Không

X

 

  3. Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi di chuyển, mở rộng; hoặc văn bản thỏa thuận bố trí lại địa điểm với chủ sở hữu quyền sử dụng đất

01 bản chụp

Không

X

 

 

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra để báo cáo Tổng cục Hải quan.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo để xuất của Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan ra quyết định chấp thuận di chuyển địa điểm.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối với mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm.

+ Tổng cục Hải quan đối với trường hợp di chuyển đến địa điểm mới.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp nhận di chuyển địa điểm kiểm tra tập trung.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

 

Tin cùng chuyên mục