Thủ tục Hải quan thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 Phụ lục IX ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa) cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 Phụ lục IX ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục hải quan thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư cấp Tổng cục Hải quan

Văn bản đề nghị thành lập địa điểm của doanh nghiệp tại Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 văn bản kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan thành lập kho hàng không kéo dài cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 Phụ lục IX ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới cấp Tổng cục Hải quan

Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Thủ tục Hải quan chấm dứt Đại lý giám sát hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg

Thủ tục Hải quan đăng ký, công nhận Đại lý giám sát hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 01 công bố kèm theo Quyết định này kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg

Thủ tục Hải quan lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cấp Tổng cục Hải quan

Yêu cầu, điền kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là ngân hàng thương mại được hoạt động ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Thủ tục Hải quan kiểm tra và xác định trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01/XĐTXX/GSQL ban hành kèm Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015