Thủ tục Hải quan Thông báo phát hành Biên lai cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1 - Thông báo phát hành Biên lai. ban hành kèm Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011

Thủ tục Hải quan khai bổ sung hồ sơ khai thuế cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khai bổ sung hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Mẫu số 03/KBS/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 21/BKVC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy (Sửa đổi, bổ sung hoặc Cấp lại) cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/ĐKDMTB/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC; Mẫu số 02/ PTDTL-DMTB/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan phân loại máy móc thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời (Sửa đổi,bổ sung hoặc Cấp lại) cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC; Mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan đề nghị đóng ghép hàng hóa xuất khẩu chung container cấp Chi cục Hải quan

Địa điểm đóng ghép container phải nằm trong địa bàn giám sát hải quan gồm: khu vực cảng biển, cửa khẩu hoặc địa điểm thành lập theo quy định tại Chương V Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Chương VI Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Thủ tục Hải quan tiếp nhận Phiếu cung cấp, bổ sung thông tin hồ sơ doanh nghiệp cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn: Phiếu cung cấp, bổ sung thông tin hồ sơ doanh nghiệp tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục Hải quan đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Thủ tục Hải quan áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017