Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:49:52 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 21/BKVC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung chuyển thông báo cho cơ quan hải quan.

Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện việc giám sát hải quan trong thời gian lưu giữ tại cảng.

Bước 3: Xác nhận thanh khoản hàng trung chuyển của hải quan cửa khẩu nhập.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

 Bảng kê hàng trung chuyển

 

 Mẫu số 21/BKVC/GSQL

X

 

 Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính


4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận của hải quan cửa khẩu tại bảng kê hàng trung chuyển.

8. Lệ phí (nếu có): Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 21/BKVC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Điều 44).

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

- Quyết định 2770/QĐ-BTC

Tin cùng chuyên mục