Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan đề nghị đóng ghép hàng hóa xuất khẩu chung container cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:48:44 AM
Địa điểm đóng ghép container phải nằm trong địa bàn giám sát hải quan gồm: khu vực cảng biển, cửa khẩu hoặc địa điểm thành lập theo quy định tại Chương V Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Chương VI Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

1. Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Người làm thủ tục (Tổ chức/doanh nghiệp) gửi văn bản đề nghị tới cơ quan Hải quan nơi thực hiện đóng ghép hàng hóa;

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của người làm thủ tục:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Trả thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Ø  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ø  Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT

BUỘC 

(NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  Văn bản đề nghị đóng ghép hàng hóa (trong đó bao gồm: tên doanh nghiệp; số tờ khai; tên hàng; dự kiến về số lượng kiện, thời gian, địa điểm thực hiện đóng ghép container)

01 bản

Không

X

 

 


4. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ/ thông tin hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Hải quan

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện: Thông báo trên hệ thống kết quả tiếp nhận hồ sơ.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Địa điểm đóng ghép container phải nằm trong địa bàn giám sát hải quan gồm: khu vực cảng biển, cửa khẩu hoặc địa điểm thành lập theo quy định tại Chương V Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Chương VI Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

11. Căn cứ thực hiện:

- Công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung container.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Công văn 12079/BTC-TCHQ ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính v/v chia tách, đóng gói hàng hóa vận chuyển chung container ngoài CFS.

Tin cùng chuyên mục