Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan phân loại máy móc thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời (Sửa đổi,bổ sung hoặc Cấp lại) cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:49:26 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC; Mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Trưởng hợp sửa đổi, bổ sung: người làm thủ tục (Tổ chức/ doanh nghiệp) nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung “Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị” trước thời điểm nhập khẩu lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu máy móc thiết bị cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục;

+ Trưởng hợp cấp lại: người làm thủ tục (Tổ chức/ doanh nghiệp) nộp hồ sơ cấp lại “Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị”.

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của người làm thủ tục:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Trả thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn để nộp hồ sơ kèm theo mã của bộ hồ sơ Phân loại MMTB nguyên chiếc ở dạng tháo rời.

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  Trường hợp sửa đổi bổ sung

  1. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu (ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung tại cột số 7 – ghi chú)

01 bản

Mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015

X

 

  Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC

  2. Phiếu theo dõi trừ lùi (bản sửa đổi, bổ sung)

01 bản

Mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nộp điện tử, file có ký số

  Trưởng hợp cấp lại

  1. Văn bản đề nghị cấp lại Danh mục máy móc thiết bị.

01 bản

Không

X

 

  Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC

  2. Phiếu theo dõi trừ lùi (bao gồm số tờ khai và số lượng máy móc, thiết bị trong Danh mục đã nhập khẩu)

01 bản

Mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015

X

 

4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ/ thông tin hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Hải quan

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện: Thông báo trên hệ thống kết quả tiếp nhận hồ sơ.

+ Trưởng hợp sửa đổi, bổ sung: người làm thủ tục nhận lại Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (bản sửa đổi, bổ sung) và Phiếu theo dõi trừ lùi (bản sửa đổi, bổ sung) tại cơ quan hải quan.

+ Trưởng hợp cấp lại người làm thủ tục nhận lại Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị và Phiếu theo dõi trừ lùi tại cơ quan hải quan.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước thời điểm nhập khẩu lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu máy móc thiết bị cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục.

11. Căn cứ pháp lý:

Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tin cùng chuyên mục