Thủ tục Hải quan cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07B: Đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Mẫu số 08: Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục Hải quan gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07A: Đơn đề nghị gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07: Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục Hải quan tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12: Đơn đề nghị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục hải quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục Hải quan đăng ký áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

Thủ tục Hải quan tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06B: Quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Thủ tục Hải quan thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01: Phiếu đăng ký dự thi; Mẫu số 03: Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính