Thủ tục Hải quan chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12: Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục Hải quan nộp dần tiền thuế nợ cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 30/CVNDTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục hải quan kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với trường hợp hàng hóa trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau

Thủ tục Hải quan tiếp nhận Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Thủ tục Hải quan tiếp nhận Văn bản thỏa thuận tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan cấp Cục Hải quan

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan phải chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy và thanh toán các khoản chi phí tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Thủ tục Hải quan Đăng ký áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần – Mẫu đề nghị áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

Thủ tục Hải quan cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu theo Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC.