Thủ tục Hải quan xác định trước mã số cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan xác định trước trị giá cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/XĐTTG TXNK Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ tục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04: Đơn đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan ban hành kèm Thông tư số 12/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan xác nhận thông tin hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng tôn màu nhập khẩu cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu công văn: Mẫu Công văn đề nghị xác nhận thông tin lượng hàng hóa nhập khẩu nằm trong hạn ngạch thuế quan từ Trung Quốc - Hàn Quốc - Lãnh thổ Đài Loan kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 và Quyết định số 536/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương.

Thủ tục Hải quan kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Thủ tục Hải quan chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cấp Tổng cục Hải quan

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng thương mại đã được Bộ Tài chính có văn bản thông báo đủ điều kiện làm đại lý hoàn thuế, nếu chấm dứt việc làm đại lý hoàn thuế; Ngân hàng thương mại vi phạm các quy định về hoàn thuế GTGT tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

Thủ tục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07C: Đơn đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Mẫu số 09: Quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC

Thủ tục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cấp Tổng cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 34 Phụ lục VI Ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Thủ Hủy tờ khai hải quan cấp chi cục Hải quan

Mẫu số Mẫu số 04/HTK/GSQL – Đơn đề nghị huỷ tờ khai (phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC)