Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh cấp Chi cục Hải quan

Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

Thủ tục Hải quan tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/NK quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản trích lược khai hàng hoá nhập khẩu dỡ xuống từng ga đường sắt liên vận quốc tế: Mẫu số 02 Phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC; Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới (nếu có): Mẫu số 01 phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC.

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản trích lược khai hàng hoá nhập khẩu dỡ xuống từng ga đường sắt liên vận quốc tế: Mẫu số 02 Phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC; Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới (nếu có): Mẫu số 01 phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC.

Khái quát về kiểm tra sau thông quan Hải quan

Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ theo chiều hướng toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới, quan hệ giao lưu kinh tế giữa các quốc gia cũng ngày càng gia tăng. Thương mại quốc tế đã thật sự trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia cũng như của nền kinh tế thế giới, sự hấp dẫn và sức cuốn hút của thương mại quốc tế mạnh đến mức không quốc gia nào đủ can đảm từ chối nó.

Thủ tục Hải quan xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (C/O) cấp Chi cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02-SHTT: Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan; - Mẫu số 03-SHTT: Quyết định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa; - Mẫu số 04-SHTT: Quyết định về việc gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan; - Mẫu số 05-SHTT: Quyết định về việc tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC

Thủ tục Hải quan đăng ký, cấp Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan cấp Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Văn bản đăng ký doanh nghiệp vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát của Hải quan trên lãnh thổ Việt Nam theo Mẫu số 03 công bố kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Mẫu báo cáo quyết toán Hải quan Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu

Mẫu báo cáo quyết toán Hải quan Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu