Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan thông báo kết quả hủy Biên lai cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:57:22 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4 - Thông báo kết quả huỷ Biên lai Ban hành kèm Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011
Ban hành tại Quyết định 272/QĐ-BTC ngày 14/02/2012

​​1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo kết quả huỷ Biên lai, Biên lai huỷ cho Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận Thông báo kết quả huỷ Biên lai để quản lý và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tổng cục hải quan.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  Thông báo kết quả huỷ Biên lai

  01 bản chính

Mẫu 04

X

 

  Ban hành kèm Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011


4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn gửi Thông báo kết quả huỷ Biên lai đến Cục hải quan tỉnh, thành phố chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày thực hiện huỷ Biên lai.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo số Biên lai bị huỷ.

8. Phí, lệ phí: không                   

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4 - Thông báo kết quả huỷ Biên lai.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Doanh nghiệp chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế đang hoạt động kinh doanh.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Các văn bản hướng dẫn kèm theo.

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008;

- Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

- Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Tin cùng chuyên mục