Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (C/O) cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:35:47 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02-SHTT: Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan; - Mẫu số 03-SHTT: Quyết định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa; - Mẫu số 04-SHTT: Quyết định về việc gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan; - Mẫu số 05-SHTT: Quyết định về việc tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền nộp bộ hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan và gửi quyết định tạm dừng trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, đồng thời fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường hợp không chấp nhận đơn đề nghị thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác định hàng hóa bị tạm dừng xâm phạm hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chi cục Hải quan quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục hành chính khi đã khẳng định hàng hóa bị tạm dừng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở kết luận giám định về sở hữu trí tuệ của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ; ý kiến chuyên môn của các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, các cơ quan quản lý Nhà nước khác; tài liệu, chứng cứ do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cung cấp.

Bước 4: Quyết định tạm giữ hàng hóa

Chi cục Hải quan quyết định tạm giữ hàng hóa trong trường hợp có cơ sở khẳng định hàng hóa bị tạm dừng là hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ.

Bước 5: Thực hiện xử lí vi phạm hành chính

Chi cục Hải quan thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, Chi cục Hải quan thông báo bằng văn bản buộc người vi phạm phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra và hoàn trả cho người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan tiền đảm bảo đã nộp.

Bước 6: Tiếp tục làm thủ tục hải quan

Kết thúc thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan (10 ngày):

- Trường hợp người nộp đơn có lý do chính đáng và có đơn xin gia hạn kèm khoản tiền thêm để đảm bảo hoặc chứng từ bảo lãnh với giá trị bằng 20% giá trị lô hàng hoặc ít nhất 20 triệu đồng nếu chưa biết trại giá lô hàng nghi ngờ xâm phạm, Chi cục Hải quan thực hiện việc gia hạn thời gian tạm dừng theo mẫu số 04-SHTT và thông báo cho người nộp đơn, chủ hàng và các bên có liên quan biết.

Thời hạn gia hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định gia hạn.

Hết thời hạn gia hạn, Chi cục Hải quan thực hiện lại từ Bước 3.

- Trường hợp qua kiểm tra xác định hàng hóa bị tạm dừng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không khởi kiện dân sự và cơ quan hải quan không quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan hải quan tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng và thông báo cho các bên liên quan biết theo mẫu số 05-SHTT.

Bước 7: Thanh toán các khoản chi phí phát sinh

- Trường hợp lô hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện theo Bước 5.

- Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh bao gồm phí lưu kho, bãi, xếp dỡ, bảo quản hàng hóa cho chủ hàng do việc tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

1. Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan

01 bản chính

Theo mẫu số 02-SHTT ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC

X

 

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng

01 bản sao

 

X

 

3. Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

01 bản chính

 

X

 

4. Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

01 bản chính

 

X

 

5. Chứng thư bảo lãnh của tổ chức tính dụng hoặc khoản tiền đảm bảo bằng 20% trị giá lô hàng theo giá ghi trong hợp đồng hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu chưa biết trị giá lô hàng nghi ngờ xâm phạm để bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật do việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng

01 bản chính

 

X

 

4.Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm nhận được đủ bộ hồ sơ theo quy định, nếu chấp nhận đơn đề nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu số 03-SHTT và gửi quyết định trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, đồng thời fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Trường hợp phát sinh việc trưng cầu giám định hoặc tham khảo ý kiến chuyên môn từ các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục tạm dừng làm thủ tục hải quan cho đến khi nhận được kết quả giám định hoặc ý kiến chuyên môn.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ; Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Gửi quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu số 03-SHTT ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường hợp không chấp nhận đơn đề nghị thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 02-SHTT: Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan;

- Mẫu số 03-SHTT: Quyết định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa;

- Mẫu số 04-SHTT: Quyết định về việc gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan;

- Mẫu số 05-SHTT: Quyết định về việc tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện nộp Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan:

- Người nộp đơn đủ tư cách pháp lý nộp đơn theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp đủ các tài liệu theo quy định tại Điểm 3 của văn bản này.

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền nộp bộ hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan và gửi quyết định tạm dừng trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, đồng thời fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường hợp không chấp nhận đơn đề nghị thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác định hàng hóa bị tạm dừng xâm phạm hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chi cục Hải quan quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục hành chính khi đã khẳng định hàng hóa bị tạm dừng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở kết luận giám định về sở hữu trí tuệ của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ; ý kiến chuyên môn của các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, các cơ quan quản lý Nhà nước khác; tài liệu, chứng cứ do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cung cấp.

Bước 4: Quyết định tạm giữ hàng hóa

Chi cục Hải quan quyết định tạm giữ hàng hóa trong trường hợp có cơ sở khẳng định hàng hóa bị tạm dừng là hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ.

Bước 5: Thực hiện xử lí vi phạm hành chính

Chi cục Hải quan thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, Chi cục Hải quan thông báo bằng văn bản buộc người vi phạm phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra và hoàn trả cho người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan tiền đảm bảo đã nộp.

Bước 6: Tiếp tục làm thủ tục hải quan

Kết thúc thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan (10 ngày):

- Trường hợp người nộp đơn có lý do chính đáng và có đơn xin gia hạn kèm khoản tiền thêm để đảm bảo hoặc chứng từ bảo lãnh với giá trị bằng 20% giá trị lô hàng hoặc ít nhất 20 triệu đồng nếu chưa biết trại giá lô hàng nghi ngờ xâm phạm, Chi cục Hải quan thực hiện việc gia hạn thời gian tạm dừng theo mẫu số 04-SHTT và thông báo cho người nộp đơn, chủ hàng và các bên có liên quan biết.

Thời hạn gia hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định gia hạn.

Hết thời hạn gia hạn, Chi cục Hải quan thực hiện lại từ Bước 3.

- Trường hợp qua kiểm tra xác định hàng hóa bị tạm dừng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không khởi kiện dân sự và cơ quan hải quan không quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan hải quan tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng và thông báo cho các bên liên quan biết theo mẫu số 05-SHTT.

Bước 7: Thanh toán các khoản chi phí phát sinh

- Trường hợp lô hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện theo Bước 5.

- Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh bao gồm phí lưu kho, bãi, xếp dỡ, bảo quản hàng hóa cho chủ hàng do việc tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

1. Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan

01 bản chính

Theo mẫu số 02-SHTT ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC

X

 

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng

01 bản sao

 

X

 

3. Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

01 bản chính

 

X

 

4. Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

01 bản chính

 

X

 

5. Chứng thư bảo lãnh của tổ chức tính dụng hoặc khoản tiền đảm bảo bằng 20% trị giá lô hàng theo giá ghi trong hợp đồng hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu chưa biết trị giá lô hàng nghi ngờ xâm phạm để bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật do việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng

01 bản chính

 

X

 

4.Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm nhận được đủ bộ hồ sơ theo quy định, nếu chấp nhận đơn đề nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu số 03-SHTT và gửi quyết định trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, đồng thời fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Trường hợp phát sinh việc trưng cầu giám định hoặc tham khảo ý kiến chuyên môn từ các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục tạm dừng làm thủ tục hải quan cho đến khi nhận được kết quả giám định hoặc ý kiến chuyên môn.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ; Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Gửi quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu số 03-SHTT ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường hợp không chấp nhận đơn đề nghị thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 02-SHTT: Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan;

- Mẫu số 03-SHTT: Quyết định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa;

- Mẫu số 04-SHTT: Quyết định về việc gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan;

- Mẫu số 05-SHTT: Quyết định về việc tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện nộp Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan:

- Người nộp đơn đủ tư cách pháp lý nộp đơn theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp đủ các tài liệu theo quy định tại Điểm 3 của văn bản này.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009;

- Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009;

- Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục