Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan Phê duyệt đề nghị chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, đóng chung container cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:37:56 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (Theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 59/2018/NĐ-CP)

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người làm thủ tục (Tổ chức/Doanh nghiệp) gửi đơn đề nghị tới Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải.

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của người làm thủ tục:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Trả thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử : Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thành phần hồ sơ:

 

Yêu cầu

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Mẫu

Bắt buộc (nếu có: X)

Nộp/xuất trình bản gốc trước khi nhận kết quả (nếu có: X)

Văn bản áp dụng

Nộp điện tử, file có ký số

Đơn đề nghị chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải

01 bản

Đơn đề nghị

X

 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ

4. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ/ thông tin hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện: Thông báo trên hệ thống kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (Theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 59/2018/NĐ-CP)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Việc chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải phải được thực hiện tại các khu vực, địa điểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, vị trí của các khu vực, địa điểm đó phải phù hợp với tuyến đường quá cảnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

11. Căn cứ thực hiện:

- Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ

- Điểm d khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điểu 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP).

Tin cùng chuyên mục