Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan thành lập kho bảo thuế cấp Tổng cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:39:13 AM
Văn bản đề nghị thành lập kho bảo thuế theo Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có nhu cầu thành lập kho bảo thuế thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện thành lập, hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế; khảo sát thực tế kho, bãi; báo cáo, đề xuất và gửi toàn bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập kho bảo thuế.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  1.Văn bản đề nghị thành lập kho bảo thuế

01 bản

Không

X

 

  Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hải quan

  2. Sơ đồ thiết kế khu vực kho bảo thuế

 

Không

X

 


4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập kho bảo thuế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thành lập kho bảo thuế

8. Lệ phí (nếu có): không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên;

- Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu từ 40 triệu USD trở lên được thành lập kho bảo thuế đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 92 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hải quan.

Tin cùng chuyên mục