Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cấp Tổng cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:33:51 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04: Đơn đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan ban hành kèm Thông tư số 12/2015/TT-BTC

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Lập hồ sơ:

Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan.

- Bước 2: Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:

Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Gửi hồ sơ qua bưu điện;

- Dịch vụ công trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

1. Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

01 bản chính

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC

X

 

Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính

2. Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

01 bản chính

Mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư số 12/2015/TT-BTC

X

 

   

3. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật

01 bản chụp

 

X

 

   

4. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

01 bản chụp

 

X

 

   

5. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan (Trường hợp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp)

01 bản chụp

 

 

 

   

6. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành)

01 bản chụp

 

 

 

   

7. Một (01) ảnh màu 2x3 được chụp trong thời gian 06 tháng

01 ảnh

 

X

 

   

 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 04: Đơn đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan;

- Mẫu số 05: Quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

- Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

- Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

- Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Tin cùng chuyên mục