Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan xác định trước trị giá cấp Tổng cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:34:17 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/XĐTTG TXNK Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

1. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

Trường hợp xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan

1. Đơn đề nghị

01 bản chính

Mẫu số 02/XĐTTG TXNK

X

 

Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có)

01 bản chụp

 

 

 

 

3. Các chứng từ, tài liệu có liên quan (nếu có)

 

 

 

 

 

4. Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa.

 

 

 

 

 

5. Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ giá trị hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp điện tử, file có ký số

Trường hợp xác định trước mức giá

1. Đơn đề nghị

01 bản chính

Mẫu số 02/XĐTTG/TXNK

X

 

Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch

01 bản chụp

 

 

 

 

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

01 bản chụp

 

 

 

 

4.Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

01 bản chụp

 

 

 

 

5. Chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch đề nghị xác định mức giá (nếu có)

01 bản chụp

 

 

 

 

6. Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa

 

 

 

 

 

                   

 

3. Thời gian giải quyết: 30 ngày (đối với trường hợp thông thường) hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm rõ).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước trị giá hải quan.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Hải quan

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả xác định trước trị giá hải quan.

7. Lệ phí: Không

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/XĐTTG TXNK Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

9. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

- Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

Tin cùng chuyên mục