Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan chấm dứt Đại lý giám sát hải quan cấp Tổng cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:35:31 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg

1. Trình tự thực hiện:

1.1. Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu chấm dứt Đại lý giám sát hải quan nộp hồ sơ đến Tổng cục Hải quan đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan.

1.2. Bước 2: Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan nơi cấp Sổ hải quan giám sát phương tiện thực hiện kiểm tra, theo dõi để thanh khoản toàn bộ hồ sơ phương tiện vận tải của doanh nghiệp Trung Quốc nhập cảnh nhưng chưa xuất cảnh do Đại lý giám sát thực hiện giám sát còn tồn, báo cáo đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động Đại lý giám sát hải quan.

1.3. Bước 3: Tổng cục Hải quan ra Quyết định chấm dứt Đại lý giám sát hải quan trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục hải quan tỉnh, thành phố.

2. Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

+ Dịch vụ công trực tuyến

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

1. Văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan

01 bản chính

Mẫu số 08 kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg

X

 

Điều 5 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

2. Giấy tờ công nhận kho bãi, địa điểm còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền

01 bản chụp

 

X

 

   

3. Hợp đồng Đại lý giám sát hải quan ký với doanh nghiệp Trung Quốc

01 bản chụp

 

 

 

   

 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan xem xét, ra quyết định chấm dứt Đại lý giám sát hải quan

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Tổng cục Hải quan

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt Đại lý giám sát hải quan.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý:

- Điều 5 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.

- Quyết định số /QĐ-BTC ngày /8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải mật một phần nội dung Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tin cùng chuyên mục