Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa từ nước Lào về qua lãnh thổ Việt Nam cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 10:24:04 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Danh sách tờ khai quá cảnh xin gia hạn

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người làm thủ tục (Tổ chức/ doanh nghiệp) nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan về việc đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa.

- Bước 2: Cơ quan hải quan giải quyết theo văn bản đề nghị:

+ Tiếp nhận, kiểm tra bộ hồ sơ;

+ Xác định hàng hóa nguyên trạng tại đơn vị hải quan nơi đang giữ hàng hóa quá cảnh. Trường hợp có thông tin hoặc nghi vấn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh trước khi trả kết quả cho người làm thủ tục;

+ Trả kết quả cho người làm thủ tục về việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT

BUỘC

(NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  1. Văn bản đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

01 bản

Không

X

 

 

  2. Danh sách tờ khai quá cảnh xin gia hạn

01 bản

 Mẫu Danh sách tờ khai quá cảnh xin gia hạn

X

 

  3. Giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cơ quan QLNN cấp. (nếu có)

01 bản

Không

 

  Trong trường hợp cơ quan Hải quan có yêu cầu

4. Thời hạn giải quyết:

 - Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Hải quan có thông báo tới người làm thủ tục yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Nếu người làm thủ tục không thực hiện bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện dừng xử lý đối với hồ sơ trên hệ thống. 

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức/ doanh nghiệp

6. Cơ quan thực hiện :

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Hải quan

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa quá cảnh

7. Kết quả thực hiện: Chấp thuận/Không chấp thuận gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Danh sách tờ khai quá cảnh xin gia hạn

10. Yêu cầu, điền kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Tổ chức/ doanh nghiệp tham gia các hoạt động có liên quan đến quá cảnh hàng hóa theo quy định. Việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa do cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hàng hóa quá cảnh chấp thuận theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ thực hiện:

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14;

- Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 4/8/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Tin cùng chuyên mục