Thủ tục hải quan
Thủ tục đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:56:36 AM
Văn bản đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan(trong đó bao gồm: tên doanh nghiệp;số tờ khai nhập kho; tên hàng; số lượng hàng ban đầu, số lượng hàng đã xuất (nếu có), số lượng hàng xin gia hạn, thời gian xin gia hạn).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người làm thủ tục (Tổ chức/doanh nghiệp) gửi văn bản đề nghị tới Cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan;

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của người làm thủ tục:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Trả thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT

BUỘC

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số

  Văn bản đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan(trong đó bao gồm: tên doanh nghiệp;số tờ khai nhập kho; tên hàng; số lượng hàng ban đầu, số lượng hàng đã xuất (nếu có), số lượng hàng xin gia hạn, thời gian xin gia hạn).

01 bản

Không

X

 

 

  Nộp điện tử, file có ký số

  Các giấy tờ khác có liên quan (Nếu có)

01 bản

Không

 

 

 

4. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ/ thông tin hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện: Thông báo trên hệ thống kết quả tiếp nhận hồ sơ.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Hàng hóa đúng quy định phải đang được lưu giữ đảm bảo tại các khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

11. Căn cứ thực hiện:

- Điều 61, Luật Hải quan số 54 năm 2014;

Tin cùng chuyên mục