Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cấp Cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:56:52 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế cho Cục Hải quan xem xét. 

- Bước 2: Cục Hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và thông báo kết quả cho người nộp thuế biết.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC

(NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

Trường hợp Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

1. Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 01 bản chính

Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK

X

 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

 2. Hợp dồng bảo hiểm

 

Không

 

 

 3. Biên bản xác định mức độ thiệt hại, giá trị thiệt hại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

Không

 

 

 4. Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại địa phương nơi xảy ra vụ cháy (được lập ngay sau khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ)

01 bản chính

Không

 

 

 5. Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi phát sinh thiên tai, tai nạn bất ngờ (được lập ngay sau khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ)

 01 bản chính

Không

 

 

Nộp điện tử, file có ký số

 Trường hợp Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng

 1.Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày

 01 bản chính

Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK

X

 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018  của Bộ Tài chính

 2.Giấy tờ chứng minh khách hàng nước ngoài hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời hạn giao hàng

 01 bản chụp

Không

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp điện tử, file có ký số

 Trường hợp phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hường đến kết quả sản xuất kinh doanh

 1. Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 01 bản chính

Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK

X

 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018  của Bộ Tài chính

 2. Quyết định thu hồi địa điểm sản xuất, kinh doanh

 

Không

 

 

 3. Tài liệu chứng minh mức độ thiệt hại trực tiếp do phải di chuyển địa điểm kinh doanh, giá trị thiệt hại: được xác định căn cứ vào hồ sơ, chứng từ và các chế độ quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp, gồm: giá trị còn lại của nhà, xưởng, kho, trang thiết bị bị phá dỡ không thu hồi được vốn (nguyên giá sau khi trừ chi phí đã khấu hao), chi phí tháo dỡ trang thiết bị, nhà xưởng ở cơ sở cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt ở cơ sở mới (sau khi trừ đi chi phí thu hồi), chi phí trả lương cho người lao động do ngừng làm việc (nếu có), trường hợp phức tạp, liên quan đến chuyên ngành kinh tế kỹ thuật khác phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn

 01 bản chính

Không

X

 

 4. Văn bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn về việc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh do di chuyển địa điểm

 01 bản chính

Không

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nộp điện tử, file có ký số

 Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác

 Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 01 bản chính

Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK

X

 

 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

 

 

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HQ thông báo cho người nộp thuế biết để bổ sung đầy đủ hồ sơ đối với trường hợp không đủ hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ, nếu người nộp thuế không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì không được gia hạn nộp thuế theo qui định;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp đầy đủ hồ sơ, chính xác, đúng đối tượng theo qui định, Cục HQ thông báo bằng văn bản về việc cho phép gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế biết.

- Đối với trường hợp gặp khó khăn khách quan đặc biệt khác thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu số 32/CVGHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

- Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

Tin cùng chuyên mục