Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy (Cấp mới) cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:44:15 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính; + Mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người khai hải quan đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi thuận tiện nhất.

Bước 2: Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đãng ký Danh mục có trách nhiệm tiếp nhận, lập sổ theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu 01 bản chính Danh mục, giao cho người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi); và thực hiện phân loại và trừ lùi, người khai làm thủ tục nhập khẩu đến khi hết lượng hàng hoá nhập khẩu ghi trong phiếu theo dõi trừ lùi.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

 Nộp điện tử, file có ký số

 1. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu

 

 Mẫu số 01

X

X

 Ban hành kèm Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 2. Phiếu theo dõi trừ lùi 

 

 Mẫu số 02

X

 

 

4. Thời hạn giải quyết: thực hiện ngay khi người khai hải quan có đề nghị.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký danh mục hàng hóa trực tiếp thực hiện thủ tục này 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy.

8.  Phí, lệ phí: không

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính

Mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hải quan năm 2014;

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ  quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

Tin cùng chuyên mục