Thủ tục hải quan
Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:36:27 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản trích lược khai hàng hoá nhập khẩu dỡ xuống từng ga đường sắt liên vận quốc tế: Mẫu số 02 Phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC; Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới (nếu có): Mẫu số 01 phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC.

1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người khai hải quan nộp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan

+ Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận, đối chiếu thông tin; xác nhận lên các chứng từ do người khai hải quan cung cấp hoặc xử lý vi phạm trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn để nộp hồ sơ kèm theo mã của bộ hồ sơ Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy.

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

Nộp điện tử, file có ký số

 Trường hợp tại ga đường sắt liên vận quốc tế trong nội địa

 1. Bản xác báo thứ tự lập tàu đối với tàu khách làm thủ tục hải quan tại ga đường sắt liên vận quốc tế trong nội địa

01 bản chính

Không

X

 

Phụ lục VI ban hành kèm theoThông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

 2. Vận đơn

01 bản chụp

Không

X

 

 

 3. Bản trích lược khai hàng hóa xuất khẩu tại ga đường sắt liên vận quốc tế trong nội địa

02 bản chính

Mẫu số 02 Phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC

X

 

 

 4. Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục tại ga đường sắt liên vận quốc tế trong nội địa

01 bản chính

Mẫu số 01 phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp điện tử, file có ký số

 Trưởng hợp tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới

 1. Bản trích lược khai hàng hóa xuất khẩu tại ga đường sắt liên vận quốc tế

02 bản chính

Mẫu số 02 Phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC

X

 

Phụ lục VI ban hành kèm theoThông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

 2. Giấy giao tiếp hàng hóa

01 bản chính

Không

X

 

3. Vận đơn

01 bản chụp

Không

X

 

4. Bản xác báo thứ tự lập tàu

01 bản chính

Không

X

 

 

 

5. Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục hải quan tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới

01 bản chính

Mẫu số 01 phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC

 

 

 

4. Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 23 Luật Hải quan)

- Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải:

+ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

+ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan;

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản trích lược khai hàng hoá nhập khẩu dỡ xuống từng ga đường sắt liên vận quốc tế: Mẫu số 02 Phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC.

+ Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới (nếu có): Mẫu số 01 phụ lục VI Thông tư số 42/2015/TT-BTC.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Tin cùng chuyên mục