Thủ tục hải quan
Thủ tục hải quan Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất cấp Chi cục Hải quan
Ngày đăng: 2/3/2021 9:37:35 AM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng tại Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015:

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người khai hải quan đăng ký, thực hiện thủ tục hải quan;

Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét, quyết định việc thông quan tờ khai cho người khai hải quan.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC (NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

 Nộp điện tử, file có ký số

 Trường hợp
Tạm xuất – tái nhập: Xuất khẩu

 1.Danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng (yêu cầu đính kèm đúng định dạng file mẫu trên hệ thống: “.xlsx” để cập nhật vào hệ thống)

 

 Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng

X

 

 Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

 2. Bảng kê tạm xuất container rỗng

 01 bảng kê

Không

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nộp điện tử, file có ký số

 Trường hợp
Tạm xuất – tái nhập: Thanh lý

 1. Danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng (yêu cầu đính kèm đúng định dạng file mẫu trên hệ thống: “.xlsx” để cập nhật vào hệ thống)

 

 Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng

X

 

 Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

2. Biên bản thanh lý

 

Không

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nộp điện tử, file có ký số

 Trường hợp
Tạm nhập – tái xuất: Thanh lý

 1. Danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng (yêu cầu đính kèm đúng định dạng file mẫu trên hệ thống: “.xlsx” để cập nhật vào hệ thống)

 

 Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng

X

 

 Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

 2. Biên bản thanh lý

 

Không

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nộp điện tử, file có ký số

 Trường hợp
Tạm nhập – tái xuất: Nhập khẩu

 1. Danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng (yêu cầu đính kèm đúng định dạng file mẫu trên hệ thống: “.xlsx” để cập nhật vào hệ thống)

 

 Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng

X

 

 Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

 2.Bản lược khai hàng hóa chuyên chở

 

Không

X

 

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan.

8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng tại Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015:

+ Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng nhập khẩu - xuất khẩu

+ Mẫu danh sách mã hiệu phương tiện chứa hàng thanh lý

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng bao gồm:

- Container rỗng có hoặc không có móc treo;

- Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng;

- Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

Tin cùng chuyên mục