Thủ tục hải quan
Thủ tục Hải quan nộp dần tiền thuế nợ
Ngày đăng: 2/3/2021 11:11:07 AM
Người nộp thuế thuộc diện được nộp dần tiền thuế lập và gửi hồ sơ đến Cục Hải quan nơi có thẩm quyền giải quyết nộp dần tiền thuế nợ

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được nộp dần tiền thuế lập và gửi hồ sơ đến Cục Hải quan nơi có thẩm quyền giải quyết nộp dần tiền thuế nợ.

- Bước 2: Cục hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả bằng văn bản cho người nộp thuế biết việc được nộp dần tiền thuế nợ/ không được nộp dần tiền thuế nợ. 

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ trực tiếp tại trụ sở Cục Hải quan;

+ Gửi hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ qua đường bưu điện.

+ Nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế thông qua giao dịch điện tử (hiện tại chưa áp dụng cách thức này).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ gửi Cục Hải quan nơi có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do không có khả năng nộp đủ thuế một lần, kèm theo bảng đăng ký nộp dần tiền thuế nợ (01 bản chính);

+ Tờ khai hải quan của số tiền thuế còn nợ đề nghị nộp dần tiền thuế; thông báo của cơ quan hải quan về số tiền thuế nợ (nếu có) (01 bản sao);

Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử nơi đăng ký tờ khai thì người nộp thuế không phải nộp chứng từ này;

+ Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền thuế nợ nộp dần thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (01 bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn năm ngày làm việc, Cục hải quan phải có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nộp dần tiền thuế nợ cho người nộp thuế biết.

          + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục hải quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ.

          + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của  cơ quan hải quan; nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan hải quan thì không được xem xét việc nộp dần tiền thuế nợ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục trưởng cục HQ nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục HQ nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế .

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức tín dụng

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận/không chấp thuận  việc nộp dần tiền nợ thuế.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

- Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ thì được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế:

+ Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

+ Người nộp thuế phải thực hiện cam kết chia đều số tiền nợ để nộp dần tiền thuế theo tháng.

+ Riêng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngoài các điều kiện trên, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế của lô hàng đang làm thủ tục hải quan trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

+ Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, người nộp thuế vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày trên số tiền thuế chậm nộp;

Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp đã cam kết.

+ Trường hợp người nộp thuế vi phạm cam kết về tiến độ nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay cho người nộp thuế, bao gồm tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày được nộp dần và tiền chậm nộp theo mức 0,07% trên ngày tính trên số tiền chậm nộp kể từ thời điểm vi phạm cam kết về tiến độ nộp dần tiền thuế nợ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13;

- Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tin cùng chuyên mục