Thủ tục hải quan
Mẫu báo cáo quyết toán Hải quan sử dụng máy móc, thiết bị theo từng hợp đồng gia công
Ngày đăng: 2/3/2021 11:20:49 AM
Mẫu báo cáo quyết toán Hải quan sử dụng máy móc, thiết bị theo từng hợp đồng gia công

Mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL

 

Tên tổ chức/cá nhân:……

Mã số:

Địa chỉ doanh nghiệp:…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ THEO TỪNG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

 

 

STT

Số hợp đồng

Tên máy móc, thiết bị tạm nhập

Đơn vị tính

Số lượng tạm nhập

Số lượng tái xuất

Số lượng máy móc, thiết bị chuyển sang HĐGC khác trong khi thực hiện HĐGC

Số lượng máy móc, thiết bị còn lại chưa tái xuất

Số lượng

Số, ngày hợp đồng GC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ngày…..tháng……năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tin cùng chuyên mục