Hỏi đáp hải quan
Xuất xứ hàng hóa C/O Hải quan là gì?
Ngày đăng: 12/15/2020 2:39:58 PM
Muốn hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và nước CHND Trung Hoa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ C/O form gì?

XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O

Câu 1 : Lựa chọn phương án đúng nhất: Muốn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định  Thương  Mại hàng hóa  ASEAN , người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ

A) C/O form D

B) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

C) Chứng từ chứng nhận xuất  xứ

D) Chứng từ chứng nhận  xuất xứ theo thỏa thuận và mức độ cam kết của các nước thành viên Hiệp định

Câu 2: Lựa chọn phương án đúng nhất: Để xem xét cho hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên  thuộc Hiêp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn dân quốc, HQVN

A) Căn cứ vào C/O Form D hợp lệ của lô hàng

B) Căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN tham gia hiệp định

C) Căn cứ vào xuất xứ của thực tế hàng hóa

d)Cả A,B và C

Câu 3: Lựa chọn phương án đúng nhất: Khi DN chưa nộp C/O cho cơ quan HQ khi làm thủ tục nhập khẩu?

A/ Lô hàng không được thông quan

B/ Lô hàng được thông quan với thuế xuất NK ưu đãi hoặc thuế xuất thông thường

C/Lô hàng được thông quan với thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

D/ Lô hàng được thông quan với thuế xuất nhập khẩu thông thường

Câu 4: Lựa chọn phương án đúng nhất: Việt nam đã tham gia thực hiện thí điểm việc tự chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định nào?

A/ACFTA                               B/ATIGA

C/VJEPA                                 D/VKFTA

Câu 5: “De Minimis” trên C/O có nghĩa?

A/ Trị giá tối thiểu của hàng hóa mà không cần phải cấp C/O

B) Trị giá tối thiểu của nguyên vật liệu có xuất xứ cấu thành trong sản phẩm

C) Trị giá tối thiểu của nguyên vật liệu không có xuất xứ cấu thành trong SP

D) Trị giá tối thiểu nguyên vật liệu có cùng mã số HS với SP cấu thành trong SP

Câu 6 :Lựa chọn phương án đúng nhất:  “ Third country invoicing” trên C/O có nghĩa ?

A) Hóa đơn thương mại của lô hàng do người xuất khẩu phát hành

B) Hóa đơn thương mại do một công ty mua hàng từ người xuất khẩu bán lại cho nhà nhập khẩu, có trụ sở tại một nước thứ ba phát hành

C) Hóa dơn thương mại do doanh nghiệp khác thay mặt nhà XK phát hành

D) B hoặc C

Câu 7: Lựa chọn phương án đúng nhất “Issued Retroactively” trên C/O có nghĩa là gì?

A) C/O được cấp trước ngày xuất khẩu

B)C/O được cấp  ngày xuất khẩu

C)C/O được cấp sau thời điểm  xuất khẩu một thời gian ngắn theo quy định của Hiệp định

D)C/O được cấp vào thời điểm không thuộc 3 trường hợp A,B,C nói trên

Câu 8 : Lựa chọn phương án đúng nhất: “ Back - to – Back C/O có nghĩa

A) C/O do tổ chức có thẩm quyền của nước sản xuất ra hàng hóa cấp

B) C/O do tổ chức có thẩm quyền của một nước thứ ba cấp

C) C/O do tổ chức có thẩm quyền của một nước thành viên xuất khẩu trung gian thuộc Hiệp định cấp

D) B hoặc C đều đúng

Câu 9 :  Lựa chọn phương án đúng nhất: Thời điểm nộp C/O form D

A)Thời điểm đăng ký tờ khai HQ làm thủ tục nhập khẩu

B) Thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

C) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

D) B hoặc C

Câu 10 :Lựa chọn phương án đúng nhất:  Thời điểmnộp C/O Form E

A) Trong thời gian hiệu lực của C/O

B) Thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

C) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

D) B hoặc C

Câu 11: Lựa chọn phương án đúng nhất: Thời điểm nộp C/O form KV

A) Thời điểm đăng ký tờ khai

B) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

C) Trong vòng hiệu lực của C/O nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

D) Bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực của C/O

Câu 12 : Lựa chọn phương án đúng nhất: Thời điểm nộp C/O form EAV

A)Thời điểm đăng ký tờ khai 

B) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

C) Trong thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

D) Bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực của C/O

Câu 13: Lựa chọn phương án đúng nhất:   Hiện nay, Việt nam chấp nhận C/O nào được truyền qua cổng một cửa ASEAN:

A)C/O form E                          B)C/O form D

C)C/O form AK                       D)C/O form AANZ

Câu 14:Lựa chọn phương án đúng nhất: Trường hợp nào người khai HQ phải nộp C/O?

A/ Muốn hưởng ưu đãi thuế quan

B/Để tránh phải nộp thuế tự vệ

C/ Theo yêu cầu quản lý nhập khẩu của Chính phủ

D/ Cả A,B và C

Câu 15: Lựa chọn phương án đúng nhất:  Vận chuyển trực tiếp theo quy định của Quy tức xuất xứ của ác hiệp định FTA yêu cầu?

A/Vận chuyển trực tiếp từ nước thành viên xuất khẩu đến nước thành viên nhập khẩu

B/ Vận chuyển qua trung gian một nước thành viên trong hiệp định có điều kiện

C/Vận chuyển có qua trung gian một nước ngoài  hiệp định có điều kiện

D/ Cả A,B và C                           

Câu 16: Lựa chọn phương án đúng nhất:  Có bao nhiêu cách tính giá trị RVC trong quy tắc xuất xứ của CPTPP:

A/1 cách tính                 

B/2 cách tính        

C/3 cách tính

D/4 cách tính

Câu 17:Lựa chọn phương án đúng nhất: Bút chì (mã HS 9609.10) được sản xuất tại Vn từ nguyên liệu chính nhập khẩu từ TQ trị giá 6USD. Bút chỉ được bán với giá FOB 10USD sang thị trường ASEAN. xác định RVC của bút chì?

A)RVC=40%

B)RVC=45%

C)RVC=35%

D)RVC=60%

Câu 18: Lựa chọn phương án đúng nhất: Nhà sản xuất ndonesia sản xuất máy nông nghiệp thành phẩm có tiêu chí RVC (40) theo hiệp định ATIGA, được sản xuất từ các nguyên liệu sau: Trị giá lốp xe có xuất xứ nhập khẩu từ Malaysia: 100USD; trị giá ốc vít SX tại Vn: 60USD; trị giá phụ tùng nhập khẩu từ Nhật bản: 300USD; giá gia công, lợi nhuận và các chi phí phận bổ khác: 40USD; trị giá của máy nông nghiệp khi xuất khẩu sang Lào:500USD, XĐỉnhVC của máy nông nghiệp

A)RVC=40%

B)RVC=37%

C)RVC=50%

D)RVC=60%

Câu 19: Lựa chọn phương án đúng nhất: Gạo trồng tại Campuchia được trồng và thu hoạch bởi nông dân Lào, được cấp C/Omẫu D. tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O là gì?

A)WO

B)RVC 100%

C)CC

D)RVC=40%

Câu 20:Lựa chọn phương án đúng nhất: Máy điện phân (HS 8543.30 ) được SX tại Singapore  sử dụng máy điện không có xuất xứ ( HS 8543.70) nhập khẩu từ TQ . Quy tắc PSR trong Hiệp định ATIGA áp dụng cho phân nhóm 8543.30 là “ RVC (40) hoặc CTSH” .Hàng hóa thỏa mãn tiêu chí xuất xứ gì ?

A)CC

B)CTH

C)CTSH

D)WO

Câu 21:Lựa chọn phương án đúng nhất: HH được xếp hàng lên tàu vào ngày 01/01/2018 tại Manila, Phi líp-pin để xuất khẩu sang VN. Ngày 10/01/2018, người XK được cấp C/O mẫu D. trên C/O mẫu D, mục nào cần được đánh dấu?

A) “Issued Retroactively”

B) “Back - to – Back C/O”

C) “Accumulation”

D) Third country invoicing”

Câu 22: Lựa chọn phương án đúng nhất: Theo quy định xuât xứ C/O mẫu D, một nhà SX khung thép ở Indonesia Nk ống thép từ HQ. Để làm ra khung thép, ống thép được cắt theo chiều dài yêu cầu. Phần phế liệu thép thừa có nguồn gốc xuất xứ từ đâu?

A)Indonesia

B) Hàn quốc

C) Việt Nam

D) cả A,B và C đều sai

Câu 23:  Lựa chọn phương án đúng nhất: Đối với HH xuất khẩu sang các nước mà VN có ký kết hiệp định thương mại tự do, để đảm bảo HH đáp ứng quy tắc xuất xứ cam kết, tại thời điểm xuất khẩu, người khai HQ phải nộp chứng từ chứng   hận xuất xứ gì cho cơ quan HQ?

A) C/O do Bộ CT cấp

B)C/O do VCCI cấp

C) Không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ

D) C/O do ICC cấp

Câu 24 : Lựa chọn phương án đúng nhất: Muốn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu di lân, Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ

A)  C/O Form A

B) C/O Form D

C) C/O Form AANZ

D) C/O form E

Câu 25:  Lựa chọn phương án đúng nhất: Muốn hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN –Nhật Bản, người nhập khẩu phải nộp cơ quan HQ C/O form gì?

A) C/O form AK

B)C/O form AJ

C)C/O form VJ

D)C/O form CV

Câu 26: Lựa chọn phương án đúng nhất: Quốc gia nào sau đây không cấp được C/O FormD?

A/Singapore                             B/ Việt Nam

C/Trung Quốc                        D/Thái Lan

Câu 27: Lựa chọn phương án đúng nhất: Quốc gia nào sau đây không cấp được C/O FormE?

A/Singapore                             B/ Indonesia

C/Việt Nam                              D/ Hàn quốc

Câu 28:  Lựa chọn phương án đúng nhất: Quốc gia nào sau đây không cấp được C/O Form AK?

A/ Nhật Bản                            B/ Thái Lan

C/Singapore                             D/Hàn quốc

Câu 29: Lựa chọn phương án đúng nhất: Tiêu chí  “CTH” trong quy tắc xuất xứ hàng hóa là?

A/ chuyển đổi chương

B/ chuyển đổi nhóm

C/Chuyển đổi phân nhóm

D/ hàm lượng giá trị khu vực

Câu 30:  Lựa chọn phương án đúng nhất: Tiêu chí “CTSH”trong quy tắc xuất xứ hàng hóa là?

A/ chuyển đổi chương

B/ chuyển đổi nhóm

C/Chuyển đổi phân nhóm

D/ hàm lượng giá trị khu vực

Câu 31: Lựa chọn phương án đúng nhất: Tiêu chí “RVC”trong quy tắc xuất xứ hàng hóa là?

A/ chuyển đổi chương

B/ chuyển đổi nhóm

C/Chuyển đổi phân nhóm

D/ hàm lượng giá trị khu vực

Câu 32:Lựa chọn phương án đúng nhất: Tiêu chí “WO” (xuất xứ thuần túy) có nghĩa?

A/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng mã HS với mình

B/ Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ theo hiệp định

C/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ WO của 1 quốc gia thành viên hiệp định

D/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ theo hiệp định với trị giá không được dưới mức tối thiểu theo quy định của hiệp định

Câu 33: Lựa chọn phương án đúng nhất: Muốn hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và nước CHND Trung Hoa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan HQ C/O form gì?

A) C/O form D

B)C/O form S

C)C/O form E

D)C/O form AK

Câu 34: Lựa chọn phương án đúng nhất: Việt Nam đã tham gia thực hiện thí điểm việc tự chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định nào?

A)ACFTA

B)ATIGA

C)VJEPA

D)VKFTA

Câu 35 : Lựa chọn phương án đúng nhất: Thời hạn hiệu lực của C/O là

A) 3 tháng                                B) 6 tháng

C) 12 tháng                             D) 24 tháng

Câu 36 : Sầu riêng sấy khô được sản xuất từ Thái lan được SX hoàn toàn từ sầu riêng trồng, thu hoạch ở Thái lan .Tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O  mẫu D như thế nào là phù hợp ?

a)  WO

b) PE

c) RVC 100%

d) A hoặc C

Câu 37 : Một tàu chế biến của Úc chế biến ra SP cá ngừ được đánh bắt bởi tàu đánh cá treo cờ Úc và tàu đánh cá treo cờ Mỹ ngoài  vùng biển sâu. Theo AANZFTA, sản phẩm  cá ngừ này có xuất xứ của :

a) Mỹ

b) Úc

c) Cả Úc và Mỹ

d) Không xác dịnh được

Câu 38 : C/O mẫu nào mà cơ quan HQ không phải kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký cán bộ có thẩm quyền của cơ quan cấp C/O ký tên trên C/O

a) Mẫu EVA

b) Mẫu KV

c) Mẫu  KV và EAV

d) Mẫu KA

d) Chứng từ chứng nhận  xuất xứ theo thỏa thuận và mức độ cam kết của các nước thành viên Hiệp định

Câu 39 : Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống “ Giấy chứng nhận XXHH giáp lưng được cấp bởi …. dựa trên Giấy chứng nhận XXHH cuả nước XK đầu tiên ”

a) Nước thành viên XK trugn gian

b) Nước nhập khẩu

c) Nước trung gian

d) Nước xuất khẩu trung gian

Câu 40:Việc không khai báo số hóa đơn thương mại trên C/O có được xét là lỗi nhỏ theo quy định này không?

a/Có

b/không

c/Tùy từng trường hợp

d/DN có giải trình sẽ được chấp nhận là lỗi nhỏ

Câu 41: Để được hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt khi nộp C/O, người khai HQ phải khai thông tin về C/O (số tham chiếu, ngày cấp) trên tờ khai HQ là đúng hay sai?

a/ Sai, đã có văn bản C/O gốc cung cấp cho cơ quan HQ thì không cần thiết phải khai báo

b/ Đúng, thông tin khai báo về C/O là băt buộc khi khai báo trên tờ khai HQ

c/Tùy từng trường hợp

d/ Chỉ cần khai báo số tham chiếu vì mỗi nước có một số tham chiếu riêng

Câu 42: Tiêu chí “WO” (xuất xứ thuần túy) có nghĩa?

a/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng mã HS với mình

b/ Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ theo hiệp định

c/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ WO của 1 quốc gia thành viên hiệp định

d/Hàng hóa được SX từ nguyên vật liệu có cùng xuất xứ theo hiệp định với trị giá không được dưới mức tối thiểu theo quy định của hiệp định

Câu 43 : Theo cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do thì quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa theo mã số HS ở cấp độ thế nào ?

a) 6 số                                      b) 8 số

c) 10 số                                    d) 4 số

Câu 44 :  Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có mức thuế thuế suất tối huệ quốc MFN thấp hơn mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai HQ xuất trình C/O ưu đãi đặc biệt thì :

a) Người khai HQ phải khai theo mức thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt vì hàng hóa có C?O

b) Người khai HQ được lựa chọn mức thuế suất thấp hơn

c) Tùy từng mức thuế do người khai HQ chọn

d) Cả A, B,C đều đúng

Câu 45 : Giấy chứng nhận xuất xứ được cấp vào lúc nào ?

a) Cấp vào thời điểm xuất khẩu

b) Giấy CNXX được cấp sau thời điểm xuất khẩu nhưng không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng và phải được đóng dấu “ ISSUED RETROACTIVELY/ ISSUED RETROSPECTIVELY”

c) Trước thời điểm xuất khẩu

d) A hoặc B hoặc C tùy theo quy định tại từng Hiệp định

Câu 46 : Thóc giống nhập khẩu từ Trung quốc , được gieo trồng và thu hoạch tại Lào. Theo quy định xuất xứ C/O mẫu D gạo được thu hoạch khai tiêu chí xuất xứ gì
a) RVC
                                    b) CTH

c) WO                                      d) Kết hợp các tiêu chí

Câu 47 : “ Back - to – Back C/O có nghĩa

a) C/O do tổ chức có thẩm quyền của nước sản xuất ra hàng hóa cấp

b) C/O do tổ chức có thẩm quyền của một nước thứ ba cấp

c) C/O do tổ chức có thẩm quyền của một nước thành viên xuất khẩu trung gian thuộc Hiệp định cấp

d) B hoặc C

Câu 88 : Thời điểm nộp C/O form D

a)Thời điểm đăng ký tờ khai HQ làm thủ tục nhập khẩu

b) Thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

c) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

d) B hoặc C

Câu 49 : Thời điểmnộp C/O Form E

a) Trong thời gian hiệu lực của C/O

b) Thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

c) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

d) B hoặc C

Câu 50 : Thời điểm nộp C/O form EAV

a)Thời điểm đăng ký tờ khai 

b) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ nếu có khai báo xin nộp chậm C/O

c) Trong thời gian làm thủ tục HQ ( từ lúc đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan)

d) Bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực của C/O

Câu 51:  Hiện nay, Việt nam chấp nhận C/O nào được truyền qua cổng một cửa ASEAN:

a/ C/O form E                           b/C/O form D

c/C/O form AK                        d/C/O form AANZ

Câu 52:Trường hợp nào người khai HQ phải nộp C/O?

a/ Muốn hưởng ưu đãi thuế quan

b/Để tránh phải nộp thuế tự vệ

c/ Theo yêu cầu quản lý nhập khẩu của Chính phủ

d/ Cả ba đáp án đều đúng

Câu 53: Vận chuyển trực tiếp theo quy định của Quy tức xuất xứ của ác hiệp định FTA yêu cầu?

a/Vận chuyển trực tiếp từ nước thành viên xuất khẩu đến nước thành viên nhập khẩu

b/ Vận chuyển qua trung gian một nước thành viên trong hiệp định có điều kiện

c/Vận chuyển có qua trung gian một nước ngoài  hiệp định có điều kiện

d/ CẢ ba trường hợp nêu trên    

Câu 54: Trong trường hợp trị giá RVC đạt tỷ lệ 30%, C/O nào được cấp?

a/ C/O form E                                    b/ C/O form D (partial accumlation)

c/ C/O form AI                                   d/ C/O form AJ

Câu 55: Có bao nhiêu cách tính giá trị RVC trong quy tắc xuất xứ của ATGA:

a/1                                  b/2                        c/3                        d/4

Câu 56: Có bao nhiêu cách tính giá trị RVC trong quy tắc xuất xứ của CPTPP:

a/1                                  b/2                        c/3                        d/4

Câu 57: Hàng XK của VN xk sang thị trường EU, nơi mà chưa có hiệp định thương mại tự do giữa Vn và EU, có được hưởng ưu đãi thuế quan không?

a/ không                                            b/ được

c/ được nhưng có điều kiện                 d/b và c đều sai

Câu 58 : Cà phê hòa tan được SX hoàn toàn từ các nguyên liệu của Malaysia . Trên C/O mẫu D do Malaysia cấp , tiêu chí xuất xứ khai baó như thế nào là phù hợp

a) WO                                               b) PE

c) RVC 100%                                    d) CTC

Câu 59 : Trị gía FOB của lô hàng X là 500 USD . Trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ “ thuần túy” ( Hàng hóa được SX hoàn toàn tại nước XK và từ nguyên vật liệu cũng hoàn toàn của nước đó) , người khai HQ có phải nộp C/O cho cơ quan HQ để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt hay không?

a) Không vì HH được SX hoàn toàn tại một quốc gia và không có nguyên liệu nhập khẩu

b) Người khai HQ phải nộp C/O để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt

c) Tùy từng trường hợp cụ thể

d) Chỉ cần khai báo xuất xứ thuần túy trên tờ khai HQ

Câu 60 :  Công  ty A của Việt nam nhập khẩu 500 vali từ Singapore và có C/O mẫu D, Công ty A bán 200 cái vào nội địa và muốn tiếp tục xuất 300 cái sang thị trường Lào. Trong trường hợp này Cty muốn được hưởng thuế suất theo C/O cmẫu D đối với 300 cái vali này tại thị trường lào thì Cty có thể làm gì ?

a) Đề nghị VCCI cấp C/O cho 300 cái vali này

b Đề nghị BTC cấp C/O giáp lưng

c) Đề nghị BTC cấp C/O mới

d) Mang bản C/O gốc do Singapore cấp cung cấp cho nước NK Lào

Câu 61 : Một nhà SX Philippin chưng cất cây có dầu để SX tinh dâù thực vật. Các cây này được trồng tại Philipin . Hàng hóa tinh dầu thực vật được cấp C/O mẫu D. Cách khai báo nào sau đây trên ô số 8 của C/O là phù hợp?

a) RVC 100%                 b) RVC                 c) WO                            d) PE

Câu 42: Khi tiêu chí XX của SP A được quy định là RVC (45) hoặc CTH thì cách khai báo nào sau đây trên ô số 8 về tiêu chí xuất xứ của

************************************

Tin cùng chuyên mục