Hỏi đáp hải quan
Quản lý Rủi ro hải quan là gì?
Ngày đăng: 12/15/2020 2:56:42 PM
Cần áp dụng hình thức kiểm tra đầu tiên nào đối với đối tượng nghi vấn mang ngoại tệ vượt quá tiêu chuẩn nhưng không khai báo HQ cửa khẩu sân bay quốc teea trên cơ sở áp dụng Danh mục dấu hiệu rủi ro

QUẢN LÝ RỦI RO

Câu 1 : Việc thực hiện kiểm soát RR trong quản lý hoạt động XNC nhằm mục đích nào dưới đây ?

a) Phòng ngừa , ngăn chặn và làm giảm thiểu RR trong hoạt động XNC

b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động XNC

c) Tạo thuận lợi cho hoạt động XNC

d) Xử lý vi phạm trong hoạt động XNC

Câu 2 : Ai là người có thẩm quyền phê duyệt đối với chuyên đề kiểm soát rủi ro tuyến đường hàng không ?

a) Tổng cục Trưởng TCHQ

b) Cục trưởng Cục QLRR

c) Cục trưởng Cục điều tra CBL

d) Chi cục trưởng CHi cục HQ

Câu 3 : VIệc phân tích xác định trọng điểm hành khách nhập cảnh không cần khai thác, sử dụng những thông tin nào dưới đây

a) Thông tin hành khách trước khi  đến cảng, cửa khẩu

b) Thông tin lịch sử xuất nhập cảnh của hành khách

c) Thông tin lịch sử hoàn thuế VAT của hành khách

d) Thông tin lịch sử của phương tiện vận tải nhập cảnh

Câu 4 : Cần áp dụng hình thức kiểm tra đầu tiên nào đối với đối tượng nghi vấn mang ngoại tệ vượt quá tiêu chuẩn nhưng không khai báo HQ cửa khẩu sân bay quốc teea trên cơ sở áp dụng Danh mục dấu hiệu rủi ro?

a) Khám người

b) Kiểm tra qua soi chiếu và giám sát chặt chẽ đối với hành lý

c) Kiểm tra thực tế hành lý

d) Không kiểm tra

 

Câu 5 : Cơ  quan HQ  ban hành , quản lý, áp dụng  thống nhất Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về HQ ?

a) Bộ tài chính

b) Cục quản lý rủi ro - TCHQ

c)  Cục Hải quan tỉnh, thành phố

c) Tổng cục HẢi quan

Câu 6 : Cơ quan HQ tiếp nhận thông tin khai báo trước khi đến cảng, cửa khẩu sân bay quốc tế theo hình thức nào  

a) Qua hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử

b) Trực tiếp thu thập từ người khai HQ

c) Qua hòm thư điện tử của TCHQ

d) Qua hình thức văn bản giấy

Câu 7 : Lựa chọn đối tượng trọng điểm giám sát HQ không được dựa trên thông tin nào sau đây ?

a) Mức độ tuân thủ của chủ hàng

b) Chính sách quản lý hàng hóa

c) Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

d) Kim ngạch xuất nhập khẩu

Câu 8 : PHương thức nào sau đây không phải là phương thức giám sát Hải quan

a) NIêm phong Hải quan

b) Giám sát trực tiếp do công chức HQ thực hiện

c) Sử dụng phương tiện , thiết bị kỹ thuật

d) KIểm tra hồ sơ hải quan

Câu 9 : Tiêu chí lựa chọn kiểm tra không được áp dụng  trong trường hợp nào sau đây?

a) Quyết định kiểm tra trong thực hiện thủ tục HQ

b) QĐịnh kiểm tra sau thông quan

c) QĐịnh giám sát HQ

d) Quyết định thanh tra, điều tra vụ việc vi phạm  

Câu 10 :      Lựa chọn P/A đúng  : Dấu hiệu vi phạm trong quản lý hoạt động XNK là gì ?

a) LÀ dấu hiệu rủi ro trong quản lý hoạt động XNK

b) Là thông tin có giá trị nhận định sự diễn ra hành vi vi phạm trong quản lý hoạt động XNK

c) Là đối tượng rủi ro trong quản lý hoạt động XNK

d) LÀ thông tin về phương thức, thủ đoạn vi phạm trong quản lý hoạt động XNK

Câu 11 : Lựa chọn phương án đúng nhất : Xác định trọng điểm trong quản lý hoạt động XNK là gì ?

a) là việc tổng hợp , đối chiếu kết quả xác định rủi ro

b) là việc đối chiếu kết quả phân tích rủi ro với các chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ để phân loại mức độ tuân thủ pháp luật

c) Là việc sử dụng kết quả đánh giá tuân thủ, đánh giá rủi ro để quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro

d) Là việc đối chiếu tổng hợp kết quả phân tích rủi ro với các chỉ số đánh giá rủi ro để phân loại mức độ rủi ro

Câu 12 : Cơ quan HQ thực hiện đánh giá tuân thủ đối với đối tượng nào sau đây ?

a) Doanh nghiệp không hoạt động XNK

b) Đại lý hải quan

c) Doanh nghiệp đang hoạt động XNK

d) Doanh nghiệp bưu chính quốc tế

Câu 13 : Lựa chọn P/A đúng nhất : Cơ quan HQ phân loại mức độ tuân thủ theo loại nào ?

a)  Doanh nghiệp tuân thủ

b) Doanh nghiệp tuân thủ tốt

c) Doanh nghiệp không tốt

d) Doanh nghiệp không tuân thủ tốt

Câu 14 :  Nhiệm vụ của Cục QLRR trong việc đánh giá tuân thủ doanh nghiệp XNK là gì ?

a) Trực tiếp đánh giá

b) Quản lý hệ thống

c) Cập nhật thông tin vào hệ thống

d) Thẩm định kết quả đánh giá tuân thủ

Câu 15  : Nhiệm vụ của Cục HQ tỉnh, TP trong việc đánh giá tuân thủ DN XNK là gì?

a) Trực tiếp đánh giá

b) Quản lý hệ thống

c) Cập nhật thông tin vào hệ thống

d) Thẩm định kết quả đánh giá tuân thủ

Câu 16 : Theo quy định , công chức quản lý đánh giá tuân thủ tại cấp Tổng cục phải chuyển danh sách doanh nghiệp thay đổi mức độ tuân thủ cho công chức đánh giá xếp hạng . Việc chuyển giao này  để phục vụ mục đích gì

a) Điều chỉnh hạng doanh nghiệp

b) Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp

c) Theo dõi doanh nghiệp

d) Áp dụng biện pháp quản lý

Câu 17 : Kết quả đánh giá tuân thủc được  ứng dụng trong trường hợp nào sau đây :

a) Kiểm tra sau thông quan

b) Hoàn thuế

c) Giám sát HQ

d) Hoạt động điều tra

Câu 18 : Doanh nghiệp mới mở tờ khai lần đầu được xếp hạng nào sau đây

a) Không xếp hạng

b) Hạng 5

c) Hạng 6

d) Hạng 7

Câu 19 : Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ, việc đánh giá tuân thủ được phân loại theo mấy mức độ ?

a)  3

b) 4

c) 5

d) 6

Câu 20 : Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ, việc đánh giá tuân thủ được áp dụng đối với các đối tượng nào ?

a) Doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh

b) Đại lý làm thủ tục HQ

c) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế

d) Cả 3 phương án trên

Câu 21 : Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ, việc đánh giá tuân thủ được thực hiện theo các yếu tố nào ?

a) Địa chỉ trụ sở hoạt động của doanh nghiệp

b) Kim ngạch XNK

c) Doanh thu của Doanh nghiệp\

d) Cả 3 phương án trên

Câu 22 : Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ, việc đánh giá tuân thủ được áp dụng đối với các  yếu tố nào ?

a) Địa chỉ trụ sở hoạt động của doanh nghiệp

b) Hợp tác của Doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin

c) THời gian, tần suất hoạt động XNK

d) Cả 3 phương án trên

Câu 23 : Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ,  Doanh nghiệp bị khởi tố được phân loại tuân thủ ở mức độ nào ?

a) 3

b) 4

c) 5

d) Không phải 3 đáp án trên

Câu 24 :  Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ, việc đánh giá phân loại mức độ rủi ro người khai HQ được phân loại theo mấy mức độ?

                    a) 6

                    b) 7

                    c) 8

                    d) 9

Câu 25 :  Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ, Kết quả phân loại mức độ tuân thủ được cung cấp cho người khai HQ qua hệ thống nào ?

a) Hệ thống Ecustoms V5

b) Hệ thống VCIS

c) Hệ thống VNACCS

d) Cổng thông tin điện tử Hải quan

Câu 26 :   Tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về QLRR trong hoạt động HQ, Kết quả phân loại mức độ tuân thủ được cung cấp cho người khai HQ bằng hình thức nào ?

a) Hệ thống điện tử

b) Công văn giấy

c) Trực tiếp

d) Cả 3 đáp án trên

Câu 27 : Thông tin Hải quan là gì ?

a) LÀ những thông tin dữ liệu về hoạt động XK, NK, XC, NC,QC; tổ chức các nhân tham gia các hoạt động XK,NK,XC,NC,QC và các thông tin khác liên quan đến hoạt động HQ

b) Là những thông tin về hoạt động XK, NK, XC, NC,QC; tổ chức các nhân tham gia các hoạt động XK,NK,XC,NC,QC và các thông tin khác liên quan đến hoạt động HQ

c) Là những thông tin từ hoạt động  nghiệp vụ HQ, từ Bộ, các cơ quan ngang Bộ có liên quan ; thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến  SX và hoạt độngXK, NK, XC, NC,QC

d) LÀ những thông tin thuộc bộ hồ sơ HQ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải cuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh,nhập cảnh, quá cảnh và thông tin nghiệp vụ HQ được thực hiện trong quá  teinhf kiểm tra , giám sát, kiểm soát HQ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Câu 28 : THông tin nghiệp vụ hải quan là gì ?

a) LÀ thông tin đã được xử lý trong quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát HQ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

b) LÀ các dữ liệu chưa được xử lý hoặc đã được xử lý, các tài liệu, các bản  báo cáo và các dạng tin tức bao gồm bản điện tử, bản phô tô đã được chứng nhận hoặc xác thực\

c) Là thông tn HQ đã được thu thập xử lý, có giá trị để quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ HQ

d) Cả 3 đáp án trên

Câu 29 : Công chức HQ khi thực hiện thu thập thông tin HQ có thể thu thập từ nguồn nào dưới đây ?

a) Từ các hệ thống dữ liệu điện tử trong và ngoài ngành HQ, từ các hoạt động nghiệp vụ HQ và từ các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến SX và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

b) Từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, từ cơ quan HQ các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan cung cấp thôn tin theo điều ước Quốc tế mà VNam là thành viên

c) Các báo đài, truyền hình, mạng CEN, RILO, cổng thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác

d) Cả 3 đáp án trên

Câu 30 : CƠ quan HQ tổ chức thu thập thông tin ở nước ngoài để phục vụ hoạt động nào dưới đây?

a) Xác định xuất xứ trị giá giao dịch, tiêu chuẩn, chất lượng của hàng hóa nhập khẩu

b) Xác định  tính hợp pháp của các chứng từ giao dịch liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

c) Xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan

d) Xác minh thông tin khác liên quan đến người tham gia hoặc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh,nhập cảnh, quá cảnh

Câu 31 : Tiêu chí lựa chọn kiểm tra không được áp dụng  trong trường hợp nào sau đây?

a) Quyết định kiểm tra trong thực hiện thủ tục HQ

b) QĐịnh kiểm tra sau thông quan

c) QĐịnh giám sát HQ

d) Quyết định thanh tra, điều tra vụ việc vi phạm

Câu 32 : Tiêu chí đánh giá tuân thủ được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây :

a) Để đánh giá rủi ro trong hoạt động XNK

b) Để đánh giá chấp hành pháp luật của Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

c) Để lựa chọn quyết định kiểm tra Hải quan

d) Để lựa chọn quyết định kiểm tra sau thông quan

Câu 33 : Cơ quan HQ áp dụng tiêu chí đánh giá rủi ro trong trường hợp nào dưới đây ?

a) Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

b) Phân  loại mức độ rủi ro của hàng hóa XNK

c) Phân loại mức độ tuân thủ doanh nghiệp XNK

d) Cả 3 phương án trên

 Câu 34 :    Cơ quan  HQ  đánh giá tuân thủ doanh nghiệp XNK theo phương thức nào sau đây ?

a)  Doanh nghiệp đánh giá

b) Thủ công

c) Tự động và thủ công

d) Tự động

Câu 35 : Việc tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động XNK trong tháng  tại cấp Tổng cục được thực hiện vào thời điểm nào ?

a) Thường xuyên

b) Hàng ngày

c) Hàng tuần

d) Ngày 20 hàng tháng

Tin cùng chuyên mục