Tin nghiệp vụ
Báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu loại hình đầu tư gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất Theo Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
Ngày đăng: 2/3/2021 12:12:43 PM
Biểu mẫu trên áp dụng cho các doanh nghiệp Gia công, NSXXK, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và DNCX. Trường hợp một doanh nghiệp hoạt động nhiều loại hình thì lập báo cáo quyết toán riêng cho từng loại hình

Hướng dẫn lập bảng

1. Biểu mẫu trên áp dụng cho các doanh nghiệp Gia công, NSXXK, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và DNCX. Trường hợp một doanh nghiệp hoạt động nhiều loại hình thì lập báo cáo quyết toán riêng cho từng loại hình;
2. Doanh nghiệp hoạt động NSXXK, (bao gồm doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và DNCX hoạt động NSXXK), tổng hợp số liệu về "nguyên liệu, vật tư nhập khẩu","thành phẩm"  từ các tài khoản tương ứng 152 và 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính;

3. Doanh nghiệp gia công cho thương nhân nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và DNCX nhận gia công cho nước ngoài hoặc nhận gia công cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, DNCX khác): Lập sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo dõi nguyên vật liệu, thành phẩm tương tự các tài khoản 152 và 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

4. Tổng trị giá xuất trong kỳ tại cột (6) bao gồm: Xuất khẩu hoặc xuất trả ra nước ngoài; xuất khẩu tại chỗ; chuyển sang hợp đồng gia công khác; nguyên liệu, vật tư tiêu huỷ hoặc bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ trong quá trình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. Trường hợp tổ chức, cá nhân tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư hoặc bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ đủ điều kiện đã được miễn thuế, không thu thuế, hoàn thuế thì ghi rõ số lượng, trị giá vào ô ghi chú tại cột (8).

Mẫu số 15/BCQT/GSQL

Tên tổ chức/cá nhân:…………

Mã số:

Địa chỉ:……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, THÀNH PHẨM SẢN XUẤT TỪ NGUỒN NHẬP KHẨU

Năm:……

Stt

Tài khoản

Tên, quy cách nguyên vật liệu, hàng hoá

Số tiền (vnđ)

Ghi chú

Tồn đầu kỳ (1/1/2015)

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu

500

200

300

400

 

2

 

Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu

100

300

150

250

 

 

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…..tháng….năm….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tin cùng chuyên mục