Công ước HS hải quan là gì?

Sau đây là nội dung của quy tắc 1. Hãy điền các cụm từ thích hợp vào dấu (…) để hoàn thiện: “Tên của các phần, của chương hoặc của phân nhóm được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý việc phân loại HH phải được xác định theo (…) và bất cứ chú giải của phần, chương liên quan và theo các quy tắc 2,3,4 và 5 nếu các nhóm hoặc các chú giải không có yêu cầu nào khác”