Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Hải quan

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Hải quan (Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ)

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư Hải quan

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư Hải quan (Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ)

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư

Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, người khai hải quan lựa chọn Chi cục Hải quan thuận tiện để làm thủ tục hải quan;

Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế khai báo Hải quan

Người nộp thuế phải đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế (theo mẫu số 13/ĐKDMMT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) trước khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đối với các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015;

Thủ tục Hải quan cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi.

ơ quan hải quan nơi cấp lại căn cứ hồ sơ đề nghị và tài liệu kê khai do doanh nghiệp cung cấp: (i) thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hủy Danh mục đã cấp và (ii) thực hiện cấp 01 bản chụp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế thay thế Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế bị mất

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu thương mại

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC;

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu

Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu: làm thủ tục hải quan nhập khẩu với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tại Điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC