Quy trình thủ tục hải quan điện tử (VNACCS) hàng hoá nhập khẩu

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa tạo Tài sản cố định

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định thuộc các dự án đầu tư vào các Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (đính kèm) hoặc đầu tư vào các Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định không thuộc diện được miễn thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau: đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu hải quan

Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục hải quan cửa khẩu) là Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất hoặc hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế do doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục tại cửa khẩu nhập;

Câu hỏi kiến thức chung về nghiệp vụ Hải quan tổng hợp

Với hệ thống VNACCS/VCIS, nếu hải quan phát hiện ra những sai sót trong nội dung khai báo thì thông báo cho người khai hải quan biết để hiệu chỉnh và khai bổ sung. Nếu người khai không chấp nhận khai bổ sung thì hải quan xử lý thế nào?

Mô hình quản lý hải quan hiện đại Việt Nam

Mô hình quản lý hải quan Việt Nam hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Quy định hải quan nhập khẩu hàng hóa đầu tư tạo tài sản cố định

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định thuộc các dự án đầu tư vào các Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (đính kèm) hoặc đầu tư vào các Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Hải quan

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Hải quan (Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ)

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư Hải quan

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư Hải quan (Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ)