Phần mềm khai báo hải quan điện tử

Thời gian thực hiện: 10/16/2020

1. Giới thiệu về nghiệp vụ 

Người khai sử dụng nghiệp vụ này để đính kèm những tài liệu điện tử liên quan đến việc khai báo xuất khẩu/nhập khẩu hoặc khi cơ quan Hải quan yêu cầu người khai xuất trình một số giấy tờ trong quá trình tiếp nhận và xử lý tờ khai.

Sau khi người khai sử dụng nghiệp vụ này để đính kèm tài liệu và gửi tới hệ thống, hệ thống tiếp nhận và phản hồi tới người khai số tiếp nhận khai báo điện tử do hệ thống tự động cung cấp.

Khi thực hiện nghiệp vụ khai báo nhập khẩu (IDA, IDC) hoặc khai báo xuất khẩu (EDA, EDC), trên màn hình khai báo hiển thị chỉ tiêu “Số tiếp nhận khai báo điện tử”, người khai sau khi nhận được số tiếp nhận khai báo điện tử do hệ thống cung cấp, sẽ điền số tiếp nhận này vào chỉ tiêu trên.

2. Đối tượng sử dụng nghiệp vụ 

- Hãng vận tải;

- Người xuất khẩu/nhập khẩu;

- Công ty giao nhận.

3. Nhập thông tin

Người khai hải quan chọn nghiệp vụ HYS từ menu của VNACCS, sẽ xuất hiện màn hình sau:

Hướng dẫn nhập liệu cụ thể như sau:  

1

Cơ quan hải quan

Nhập mã cơ quan Hải quan (tham khảo bảng mã trên website Hải quan:www.customs.gov.vn)

Lưu ý: Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu phải là đơn vị được áp dụng thủ tục này, và đã đăng ký trên hệ thống.

2

Nhóm xử lý hồ sơ 

Nhập mã đội thủ tục xử lý hồ sơ.

(*) Nhập tiêu chí trong trường hợp là thủ tục thông quan .

3

Phân loại thủ tục khai báo

 Nhập mã phân loại thủ tục khai báo.

4

Số điện thoại người khai báo

Nhập số điện thoại người khai hải quan.

5

Số quản lý trong nội bộ doanh nghiệp

Nhập số quản lý của nội bộ doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng tính năng này để quản lý nội bộ.

6

Ghi chú

Nhập ghi chú (nếu có).

4. Thông tin trả về từ hệ thống