Giới thiệu phần mềm báo cáo quyết toán Hải quan loại hình gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất và Chứng nhận chuẩn kết nối dữ liệu thành công với Tổng cục Hải quan theo quyết định số 2270/QĐ-TCHQ ngày 09/08/2018

Chủ đầu tư:
Thời gian thực hiện: 8/7/2020
Tình trạng hoàn thành:

Kết quả phần mềm của Công ty TNHH thương mại và công nghệ MT Hà Nội thực hiện cho đối tác Công ty cổ phần Crucialtec Vina được Tổng cục hải quan xác nhận thành công theo quyết định 2270/QĐ-TCHQ ngày 09/08/20218 và xác nhận cho vào triển khai để phục vụ công tác truyền số liệu báo cáo quyết toán gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất của doanh nghiệp với Hải quan